Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar 52 806 54 575 55 272 3,4 1,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 387 2 277 2 385 -4,6 4,7
Ordinær skatt på oljeutvinning  113  154 -129 35,5 -184,2
Særskatt på oljeutvinning -4 76 -19 :3 -124,5
Fellesskatt til staten 15 109 17 808 16 668 17,9 -6,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 727 1 508 2 364 -68,1 56,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 9 290 10 032 10 403 8,0 3,7
Medlemsavgift til folketrygda 6 947 7 603 7 678 9,4 1,0
Arbeidsgjevaravgift1 14 225 15 111 15 768 6,2 4,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 12 7  153 -44,8 2 253,4
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 43 041 45 501 46 491 5,7 2,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 187 1 999 2 193 -8,6 9,7
Fellesskatt til staten 6 087 9 756 8 406 60,3 -13,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 4 657 1 431 2 291 -69,3 60,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 8 936 9 605 10 005 7,5 4,2
Medlemsavgift til folketrygda 6 937 7 594 7 676 9,5 1,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 14 225 15 111 15 768 6,2 4,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 12 7  153 -44,8 2 253,4
           
Etterskotsordninga 9 725 9 043 8 775 -7,0 -3,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  198  279  196 40,7 -29,8
Ordinær skatt på oljeutvinning  113  154 -129 35,5 -184,2
Særskatt på oljeutvinning -4 76 -19 :3 -124,5
Fellesskatt til staten 9 012 8 043 8 261 -10,8 2,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 64 75 72 16,9 -4,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  341  416  395 22,2 -5,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 40 30 5 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 -1 -4 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 13 11 4 : :
Medlemsavgift, folketrygda 10 9 3 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 10 9 1 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 5 2 1 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
3  Tall rettet 15. mars 2004 kl. 1320.

Standardtegn i tabeller