Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar 2002, 2003 og 2004. Millionar kroner
  2002 2003 2004 Endring i prosent
  2002-2003 2003-2004
Fordelte skattar 42 172 44 853 45 426 6,4 1,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 101 1 965 2 159 -6,5 9,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 16 -20 -100 -228,9  388,5
Særskatt på oljeutvinning -4 - -19 -92,3 :
Fellesskatt til staten 6 275 10 043 8 428 60,1 -16,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 4 523 1 384 2 253 -69,4 62,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 8 646 9 348 9 748 8,1 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 6 738 7 389 7 427 9,7 0,5
Arbeidsgjevaravgift 1 13 869 14 739 15 375 6,3 4,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 9 5  154 -42,9 2 779,7
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 41 784 44 336 45 289 6,1 2,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 093 1 950 2 154 -6,8 10,5
Fellesskatt til staten 5 883 9 548 8 198 62,3 -14,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 4 523 1 381 2 250 -69,5 62,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 8 675 9 330 9 732 7,5 4,3
Medlemsavgift til folketrygda 6 732 7 383 7 426 9,7 0,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 13 869 14 739 15 375 6,3 4,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 9 5  154 -42,9 2 779,7
           
Etterskotsordninga  366  500  134 36,5 -73,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 17 6  111,5 -63,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 16 -20 -100 -228,9  388,5
Særskatt på oljeutvinning -4 - -19 -92,3 :
Fellesskatt til staten  388  490  229 26,5 -53,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 -4 2 3 -151,2 18,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -37 11 14 -130,0 29,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 22 17 3 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - -2 -2 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 8 7 2 : :
Medlemsavgift, folketrygda 6 6 1 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 4 4 1 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 1 - : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller