Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november 2001, 2002 og 2003. Millionar kroner
  2001 2002 2003 Endring i prosent
  2001-2002 2002-2003
Fordelte skattar  428 904  423 095  439 215 -1,4 3,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 17 461 17 167 17 638 -1,7 2,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 39 871 33 322 35 449 -16,4 6,4
Særskatt på oljeutvinning 61 936 52 966 56 424 -14,5 6,5
Fellesskatt til staten 83 119  101 687 98 492 22,3 -3,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 34 901 15 016 16 536 -57,0 10,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 67 837 70 890 75 258 4,5 6,2
Medlemsavgift til folketrygda 51 748 55 700 59 653 7,6 7,1
Arbeidsgjevaravgift 1 71 399 75 593 79 070 5,9 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  632  753  694 19,2 -7,9
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  291 469  302 646  312 577 3,8 3,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 16 830 16 509 16 594 -1,9 0,5
Fellesskatt til staten 49 232 69 265 65 913 40,7 -4,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 34 753 14 808 16 346 -57,4 10,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 66 776 69 851 74 143 4,6 6,1
Medlemsavgift til folketrygda 51 848 55 866 59 817 7,8 7,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 71 399 75 593 79 070 5,9 4,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  632  753  694 19,2 -7,9
           
Etterskotsordninga  137 904  121 142  127 291 -12,2 5,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  703  710 1 090 1,1 53,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 39 871 33 322 35 449 -16,4 6,4
Særskatt på oljeutvinning 61 936 52 966 56 424 -14,5 6,5
Fellesskatt til staten 33 988 32 649 32 762 -3,9 0,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  215  236  241 9,5 2,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 1 191 1 258 1 325 5,6 5,3
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 15 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 9 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - 6 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -469 -692 -668 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -72 -52 -55 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -130 -219 -216 : :
Medlemsavgift, folketrygda -99 -166 -164 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -102 -227 -182 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -67 -28 -51 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller