Statistisk sentralbyrå

Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni 2001, 2002 og 2003. Millionar kroner
  2001 2002 2003 Endring i prosent
  2001-2002 2002-2003
Fordelte skattar  216 388,0  218 214,0  225 439,0 0,8 3,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 507,0 8 686,0 9 011,0 2,1 3,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 980,0 17 205,0 18 144,0 -9,3 5,5
Særskatt på oljeutvinning 28 126,0 27 834,0 28 400,0 -1,0 2,0
Fellesskatt til staten 45 717,0 52 362,0 52 645,0 14,5 0,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 17 676,0 9 646,0 8 117,0 -45,4 -15,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 34 184,0 36 520,0 39 181,0 6,8 7,3
Medlemsavgift til folketrygda 27 032,0 27 697,0 29 457,0 2,5 6,4
Arbeidsgjevaravgift 1 36 014,0 38 138,0 40 389,0 5,9 5,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  151,0  124,0 94,0 -17,8 -24,6
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  146 938,0  152 469,0  159 298,0 3,8 4,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 8 128,0 8 293,0 8 415,0 2,0 1,5
Fellesskatt til staten 24 522,0 32 776,0 34 377,0 33,7 4,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 17 576,0 9 512,0 7 996,0 -45,9 -15,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 33 442,0 35 841,0 38 465,0 7,2 7,3
Medlemsavgift til folketrygda 27 106,0 27 785,0 29 562,0 2,5 6,4
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 36 014,0 38 138,0 40 389,0 5,9 5,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  151,0  124,0 94,0 -17,8 -24,6
           
Etterskotsordninga 69 812,0 66 102,0 66 551,0 -5,3 0,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  442,0  419,0  622,0 -5,2 48,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 18 980,0 17 205,0 18 144,0 -9,3 5,5
Særskatt på oljeutvinning 28 126,0 27 834,0 28 400,0 -1,0 2,0
Fellesskatt til staten 21 275,0 19 706,0 18 384,0 -7,4 -6,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  151,0  147,0  154,0 -2,8 4,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  839,0  791,0  847,0 -5,6 7,0
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - 15,0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - 9,0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - 6,0 : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -363,0 -358,0 -425,0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -63,0 -25,0 -35,0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -97,0 -112,0 -136,0 : :
Medlemsavgift, folketrygda -74,0 -88,0 -105,0 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -80,0 -119,0 -116,0 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -50,0 -13,0 -33,0 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller