Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar 2001, 2002 og 2003. Millionar kroner
  2001 2002 2003 Endring i prosent
  2001-2002 2002-2003
Fordelte skattar 49 453 52 806 54 575 6,8 3,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 2 097 2 387 2 277 13,8 -4,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 36  113  154  214,9 35,5
Særskatt på oljeutvinning -101 -4 76 : :
Fellesskatt til staten 14 377 15 109 17 808 5,1 17,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 274 4 727 1 508 10,6 -68,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 8 253 9 290 10 032 12,6 8,0
Medlemsavgift til folketrygda 7 010 6 947 7 603 -0,9 9,4
Arbeidsgjevaravgift1 13 489 14 225 15 111 5,5 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 18 12 7 -34,1 -44,8
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 41 232 43 041 45 501 4,4 5,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 936 2 187 1 999 13,0 -8,6
Fellesskatt til staten 6 759 6 087 9 756 -10,0 60,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 4 193 4 657 1 431 11,1 -69,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 7 841 8 936 9 605 14,0 7,5
Medlemsavgift til folketrygda 6 996 6 937 7 594 -0,9 9,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 13 489 14 225 15 111 5,5 6,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 18 12 7 -34,1 -44,8
           
Etterskotsordninga 8 165 9 725 9 043 19,1 -7,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  158  198  279 25,6 40,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 36  113  154  214,9 35,5
Særskatt på oljeutvinning -101 -4 76 -95,7 -1 837,2
Fellesskatt til staten 7 604 9 012 8 043 18,5 -10,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 72 64 75 -10,2 16,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  396  341  416 -14,1 22,2
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 56 40 30 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4 1 -1 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 16 13 11 : :
Medlemsavgift, folketrygda 14 10 9 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 14 10 9 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 8 5 2 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller