Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-oktober 2000, 2001 og 2002. Millionar kroner
  2000 2001 2002 Endring i prosent
  2000-2001 2001-2002
Fordelte skattar  286 971  362 565  354 951 26,3 -2,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 781 13 603 13 630 15,5 0,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 21 881 38 989 33 224 78,2 -14,8
Særskatt på oljeutvinning 30 217 60 807 52 958  101,2 -12,9
Fellesskatt til staten 53 839 60 406 73 986 12,2 22,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 25 039 28 790 13 438 15,0 -53,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 47 313 55 460 58 597 17,2 5,7
Medlemsavgift til folketrygda 40 889 43 700 44 838 6,9 2,6
Arbeidsgjevaravgift 1 55 348 60 182 63 534 8,7 5,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  664  627  746 -5,6 19,0
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift  220 296  240 523  248 944 9,2 3,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 491 13 234 13 274 15,2 0,3
Fellesskatt til staten 40 023 39 220 55 043 -2,0 40,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 24 980 28 708 13 314 14,9 -53,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 46 790 54 747 58 021 17,0 6,0
Medlemsavgift til folketrygda 41 000 43 805 45 011 6,8 2,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 55 348 60 182 63 534 8,7 5,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  664  627  746 -5,6 19,0
           
Etterskotsordninga 67 118  122 535  106 725 82,6 -12,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat  322  443  409 37,5 -7,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 21 881 38 989 33 224 78,2 -14,8
Særskatt på oljeutvinning 30 217 60 807 52 958  101,2 -12,9
Fellesskatt til staten 13 926 21 293 19 179 52,9 -9,9
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2  125  153  153 22,8 -0,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune  647  850  802 31,3 -5,6
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -443 -493 -718 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -32 -74 -53 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -124 -137 -227 : :
Medlemsavgift, folketrygda -111 -105 -173 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -110 -107 -235 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -66 -71 -29 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller