Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september 1999, 2000 og 2001. Millionar kroner
  1999 2000 2001 Endring i prosent
  1999-2000 2000-2001
Fordelte skattar 223 805,0 245 790,0 305 967,0 9,8 24,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 764,0 11 643,0 13 336,0 8,2 14,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 1 467,0 6 548,0 18 984,0 346,3 189,9
Særskatt på oljeutvinning 1 563,0 6 928,0 28 135,0 343,4 306,1
Fellesskatt til staten 50 323,0 53 744,0 59 649,0 6,8 11,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 22 382,0 24 566,0 28 209,0 9,8 14,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 45 992,0 46 432,0 54 365,0 1,0 17,1
Medlemsavgift til folketrygda 38 287,0 40 131,0 42 761,0 4,8 6,6
Arbeidsgjevaravgift 1 52 579,0 55 133,0 59 902,0 4,9 8,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 450,0 666,0 626,0 47,8 -6,0
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 207 809,0 217 086,0 236 429,0 4,5 8,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 10 769,0 11 334,0 12 962,0 5,2 14,4
Fellesskatt til staten 37 842,0 39 311,0 38 312,0 3,9 -2,5
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 22 290,0 24 505,0 28 123,0 9,9 14,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 45 524,0 45 899,0 53 644,0 0,8 16,9
Medlemsavgift til folketrygda 38 355,0 40 240,0 42 860,0 4,9 6,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 52 579,0 55 133,0 59 902,0 4,9 8,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 450,0 666,0 626,0 47,8 -6,0
           
Etterskotsordninga 16 252,0 29 138,0 70 006,0 79,3 140,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 6,0 139,0 447,0 5 377,3 31,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 1 467,0 6 548,0 18 984,0 346,3 189,9
Særskatt på oljeutvinning 1 563,0 6 928,0 28 135,0 343,4 306,1
Fellesskatt til staten 12 541,0 14 541,0 21 439,0 16,0 47,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 134,7 126,7 152,6 -6,0 20,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 541,2 655,3 849,0 21,1 29,6
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 0,2 0,1 0,1 -68,7 -1,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medlemsavgift til folketrygda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -257,0 -434,0 -469,0 68,8 8,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -12,0 -30,0 -73,0 148,0 144,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -74,0 -122,0 -128,0 66,1 5,0
Medlemsavgift, folketrygda -69,0 -109,0 -99,0 58,8 -9,2
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fellesskatt til staten -60,0 -108,0 -102,0 79,1 -5,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -43,0 -65,0 -67,0 -53,0 2,4
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller