Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni 1999, 2000 og 2001. Millionar kroner
  1999 2000 2001 Endring i prosent
  1999-2000 2000-2001
Fordelte skattar 145 174,2 162 106,9 216 387,6 11,7 33,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 6 661,7 7 395,7 8 507,3 11,0 15,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 1 470,5 6 410,7 18 979,7 336,0 196,1
Særskatt på oljeutvinning 1 562,5 6 696,7 28 126,4 328,6 320,0
Fellesskatt til staten 36 336,2 38 514,7 45 717,3 6,0 18,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 612,8 15 471,7 17 676,1 13,7 14,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 29 632,1 29 375,9 34 183,8 -0,9 16,4
Medlemsavgift til folketrygda 24 216,0 25 050,2 27 032,1 3,4 7,9
Arbeidsgjevaravgift 1 31 559,5 33 010,3 36 013,8 4,6 9,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 122,8 181,1 151,1 47,5 -16,5
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 129 373,5 134 095,3 146 938,4 3,6 9,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 6 673,1 7 085,3 8 128,1 6,2 14,7
Fellesskatt til staten 24 114,7 24 526,6 24 521,9 1,7 0,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 13 521,9 15 372,8 17 575,6 13,7 14,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 29 098,8 28 789,0 33 441,9 -1,1 16,2
Medlemsavgift til folketrygda 24 282,8 25 130,2 27 106,0 3,5 7,9
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 31 559,5 33 010,3 36 013,8 4,6 9,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 122,8 181,1 151,1 47,5 -16,5
           
Etterskotsordninga 16 064,6 28 323,7 69 812,4 76,3 146,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 4,5 328,9 441,9 7 129,5 34,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 1 470,5 6 410,7 18 979,7 336,0 196,1
Særskatt på oljeutvinning 1 562,5 6 696,7 28 126,4 328,6 320,0
Fellesskatt til staten 12 283,2 14 064,8 21 274,9 14,5 51,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 134,8 146,6 150,9 8,8 2,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 609,0 675,9 838,7 11,0 24,1
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 0,0 0,0 0,1 40,0 83,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medlemsavgift til folketrygda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -264,0 -312,0 -363,3 18,2 16,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -15,9 -18,6 -62,6 16,8 237,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -75,7 -89,1 -96,8 17,6 8,7
Medlemsavgift, folketrygda -66,8 -80,0 -74,0 19,8 -7,5
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fellesskatt til staten -61,7 -76,7 -79,5 24,4 3,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 -43,9 -47,7 -50,4 8,6 5,6
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller