Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mars 1999, 2000 og 2001. Millionar kroner
  1999 2000 2001 Endring i prosent
  1999-2000 2000-2001
Fordelte skattar 84 902,9 88 191,1 97 131,1 3,9 10,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 3 982,6 4 347,3 4 781,3 9,2 10,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 15,0 237,1 178,6 1 480,7 -24,7
Særskatt på oljeutvinning 0,1 -41,3 43,7 : -205,8
Fellesskatt til staten 19 990,2 20 142,0 22 203,1 0,8 10,2
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 7 408,8 9 131,9 10 138,3 23,3 11,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 17 825,7 17 304,1 19 491,4 -2,9 12,6
Medlemsavgift til folketrygda 14 309,9 14 614,2 15 734,9 2,1 7,7
Arbeidsgjevaravgift1 21 341,2 22 365,1 24 517,4 4,8 9,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 29,5 90,7 42,4 207,5 -53,3
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 78 891,0 81 806,4 88 365,6 3,7 8,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 3 973,9 4 202,8 4 611,6 5,8 9,7
Fellesskatt til staten 14 436,5 14 465,9 14 347,2 0,2 -0,8
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 7 330,2 9 075,3 10 057,6 23,8 10,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 17 489,1 17 008,2 19 073,4 -2,7 12,1
Medlemsavgift til folketrygda 14 290,7 14 598,4 15 715,9 2,2 7,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 21 341,2 22 365,1 24 517,4 4,8 9,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 29,5 90,7 42,4 207,5 -53,3
           
Etterskotsordninga 5 934,8 6 322,0 8 686,9 6,5 37,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 3,3 140,9 162,4 4 169,7 15,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 15,0 237,1 178,6 1 480,7 -24,7
Særskatt på oljeutvinning 0,1 -41,3 43,7 : -205,8
Fellesskatt til staten 5 534,1 5 661,1 7 837,2 2,3 38,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 69,3 46,7 69,0 -32,6 47,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 312,9 277,5 396,0 -11,3 42,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 77,2 62,7 78,7 -18,8 25,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 5,4 3,6 7,2 -33,3 100,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 23,7 18,5 22,1 -21,9 19,5
Medlemsavgift, folketrygda 19,1 15,8 19,0 -17,3 20,3
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 19,6 15,0 18,7 -23,5 24,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 9,3 9,9 11,7 6,5 18,2
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller