Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar 1999, 2000 og 2001. Millionar kroner
  1999 2000 2001 Endring i prosent
  1999-2000 2000-2001
Fordelte skattar 36 272,9 37 360,3 40 497,8 3,0 8,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 669,7 1 781,8 1 887,2 6,7 5,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 11,6 118,9 -61,7 924,0 -151,9
Særskatt på oljeutvinning - - -101,0 : :
Fellesskatt til staten 6 718,5 6 305,6 7 143,9 -6,1 13,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 3 051,4 3 859,2 4 070,5 26,5 5,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 7 244,8 7 217,0 7 613,0 -0,4 5,5
Medlemsavgift til folketrygda 6 182,5 6 161,1 6 788,4 -0,3 10,2
Arbeidsgjevaravgift 1 11 379,3 11 893,5 13 154,8 4,5 10,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 15,0 23,2 2,6 55,2 -88,9
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 36 043,5 36 908,3 40 025,7 2,4 8,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1 666,2 1 767,0 1 873,9 6,0 6,0
Fellesskatt til staten 6 550,4 5 991,3 6 549,4 -8,5 9,3
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 3 039,1 3 859,3 4 065,5 27,0 5,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 7 216,2 7 217,3 7 597,7 0,0 5,3
Medlemsavgift til folketrygda 6 177,2 6 156,7 6 781,9 -0,3 10,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevinga1 11 379,3 11 893,5 13 154,8 4,5 10,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 15,0 23,2 2,6 55,2 -88,9
           
Etterskotsordninga 207,8 435,2 446,8 109,4 2,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1,9 14,2 12,0 650,5 -15,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 11,6 118,9 -61,7 924,0 -151,9
Særskatt på oljeutvinning - - -101,0 : :
Fellesskatt til staten 162,3 310,4 588,4 91,3 89,6
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 9,8 -2,8 1,1 -129,1 -138,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 22,2 -5,4 8,0 -124,5 -246,9
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat - - - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune - - - : :
Medlemsavgift til folketrygda - - - : :
           
Rente- og innfordringsutgifter m.m. 21,6 16,8 25,3 -22,1 50,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 1,6 0,6 1,4 -65,7 146,7
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 6,3 5,2 7,3 -17,4 41,0
Medlemsavgift, folketrygda 5,3 4,4 6,5 -17,9 49,8
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten 5,8 3,9 6,1 -33,2 56,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 2,5 2,8 3,9 11,7 41,4
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller