Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november 1999-2000. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  1999 2000 1999/2000     1999     2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000
I alt 291 909,6 347 482,1 19,0 57 438,6 58 703,3 2,2 28 182,8 30 712,5 9,0
                   
01 Østfold 13 013,1 13 983,8 7,5 2 766,5 2 896,9 4,7 1 470,0 1 531,4 4,2
02 Akershus 34 969,4 38 394,7 9,8 7 042,7 7 499,5 6,5 3 752,5 3 979,6 6,1
03 Oslo 1 56 380,5 63 698,3 13,0 9 922,8 9 293,0 -6,3 3 144,6 4 819,5 53,3
04 Hedmark 8 628,3 8 980,1 4,1 1 940,9 2 020,9 4,1 1 020,2 1 056,9 3,6
05 Oppland 8 658,5 8 947,3 3,3 1 977,1 2 053,3 3,9 1 021,4 1 054,0 3,2
06 Buskerud 14 143,5 15 224,5 7,6 3 027,1 3 176,6 4,9 1 577,6 1 638,3 3,8
07 Vestfold 11 792,7 12 630,0 7,1 2 474,9 2 613,2 5,6 1 318,6 1 375,3 4,3
08 Telemark 8 539,9 8 776,5 2,8 1 949,1 2 009,3 3,1 1 001,7 1 030,3 2,9
09 Aust-Agder 5 302,9 5 430,7 2,4 1 161,5 1 212,1 4,4 600,2 617,9 2,9
10 Vest-Agder 8 342,6 8 754,3 4,9 1 782,3 1 843,1 3,4 920,8 945,5 2,7
11 Rogaland 26 245,1 27 313,2 4,1 4 955,5 5 138,7 3,7 2 652,6 2 727,8 2,8
12 Hordaland 26 267,7 27 468,6 4,6 5 348,5 5 506,9 3,0 2 818,2 2 894,2 2,7
14 Sogn og Fjordane 5 454,0 5 674,5 4,0 1 319,8 1 362,1 3,2 653,0 668,5 2,4
15 Møre og Romsdal 12 992,5 14 106,2 8,6 2 749,0 2 854,5 3,8 1 437,9 1 477,8 2,8
16 Sør-Trøndelag 14 174,7 15 015,5 5,9 2 954,7 3 043,6 3,0 1 571,2 1 623,8 3,3
17 Nord-Trøndelag 5 690,4 5 323,7 -6,4 1 238,5 1 225,0 -1,1 660,5 646,3 -2,1
18 Nordland 9 960,1 10 257,9 3,0 2 502,7 2 548,1 1,8 1 305,2 1 330,9 2,0
19 Troms 6 450,4 6 730,6 4,3 1 593,2 1 649,0 3,5 857,7 884,4 3,1
20 Finnmark 2 276,0 2 376,2 4,4 733,6 763,8 4,1 399,4 413,6 3,6
23 Kontinentalsokkelen 12 627,3 48 395,2 283,3 -1,9 -6,3 231,6 -0,5 -3,3 560,0
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000
I alt 62 600,2 65 916,5 5,3 46 763,3 50 262,0 7,5 96 924,6 141 887,7 46,4
                   
01 Østfold 2 690,5 2 861,3 6,3 2 360,9 2 515,7 6,6 3 725,2 4 178,5 12,2
02 Akershus 6 743,5 7 313,0 8,4 5 843,9 6 324,5 8,2 11 586,8 13 278,1 14,6
03 Oslo 18 218,3 19 899,4 9,2 6 559,3 7 931,2 20,9 18 535,6 21 755,3 17,4
04 Hedmark 1 659,1 1 670,8 0,7 1 666,0 1 745,5 4,8 2 342,1 2 486,1 6,1
05 Oppland 1 692,0 1 673,0 -1,1 1 656,8 1 736,6 4,8 2 311,2 2 430,4 5,2
06 Buskerud 2 874,6 3 015,5 4,9 2 492,2 2 656,0 6,6 4 171,9 4 738,1 13,6
07 Vestfold 2 371,8 2 460,2 3,7 2 114,7 2 261,9 7,0 3 512,7 3 919,4 11,6
08 Telemark 1 622,3 1 672,2 3,1 1 576,4 1 636,4 3,8 2 390,4 2 428,4 1,6
09 Aust-Agder 1 028,6 1 077,3 4,7 960,1 984,3 2,5 1 552,5 1 539,2 -0,9
10 Vest-Agder 1 814,6 1 875,3 3,3 1 442,9 1 520,1 5,4 2 382,1 2 570,4 7,9
11 Rogaland 6 843,3 6 930,6 1,3 4 034,5 4 277,8 6,0 7 759,2 8 238,3 6,2
12 Hordaland 5 718,9 5 923,3 3,6 4 532,9 4 754,8 4,9 7 849,2 8 389,4 6,9
14 Sogn og Fjordane 964,8 960,8 -0,4 1 025,6 1 064,4 3,8 1 490,8 1 618,7 8,6
15 Møre og Romsdal 2 627,9 2 666,6 1,5 2 331,3 2 457,0 5,4 3 846,5 4 650,3 20,9
16 Sør-Trøndelag 2 979,9 3 061,6 2,7 2 571,4 2 754,3 7,1 4 097,4 4 532,2 10,6
17 Nord-Trøndelag 959,0 966,6 0,8 1 111,3 1 120,6 0,8 1 721,1 1 365,3 -20,7
18 Nordland 977,8 1 039,5 6,3 2 197,0 2 244,6 2,2 2 977,4 3 094,8 3,9
19 Troms 577,3 611,1 5,9 1 478,6 1 539,3 4,1 1 943,6 2 046,8 5,3
20 Finnmark 21,1 20,6 -2,4 703,1 722,2 2,7 418,8 456,0 8,9
23 Kontinentalsokkelen 214,8 217,8 1,4 104,7 14,9 -85,8 12 310,1 48 172,1 291,3
1  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller