Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november 1998, 1999 og 2000. Millionar kroner
  1998 1999 2000 Endring i prosent
  1998-1999 1999-2000
Fordelte skattar 282 106 291 909 347 482 3,5 19,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 12 327 13 772 14 756 11,7 7,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 684 5 293 19 751 -39,0 273,1
Særskatt på oljeutvinning 10 248 5 718 27 552 -44,2 381,8
Fellesskatt til staten 65 456 71 667 79 136 9,5 10,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 24 245 28 182 30 712 16,2 9,0
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 59 178 57 438 58 703 -2,9 2,2
Medlemsavgift til folketrygda 43 852 46 763 50 262 6,6 7,5
Arbeidsgjevaravgift 1 57 494 62 600 65 916 8,9 5,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 619 473 691 -23,6 46,2
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 236 764 254 921 268 442 7,7 5,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 12 170 13 484 14 136 10,8 4,8
Fellesskatt til staten 46 593 47 260 49 214 1,4 4,1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 22 457 27 971 30 540 24,6 9,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 53 470 56 306 57 577 5,3 2,3
Medlemsavgift til folketrygda 43 959 46 825 50 366 6,5 7,6
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevinga 1 57 494 62 600 65 916 8,9 5,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 619 473 691 -23,6 46,2
           
Etterskotsordninga 45 748 37 221 79 456 -18,6 113,5
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 172 299 650 73,3 117,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 684 5 293 19 751 -39,0 273,1
Særskatt på oljeutvinning 10 248 5 718 27 552 -44,2 381,8
Fellesskatt til staten 18 976 24 461 30 025 28,9 22,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 846 250 234 -86,4 -6,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 5 821 1 198 1 242 -79,4 3,7
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 13 0 0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 0 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 4 0 0 : :
Medlemsavgift til folketrygda 0 - - : :
           
Rente- og innfordringsutgifter m.m. -420 -234 -416 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -24 -11 -29 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -117 -66 -116 : :
Medlemsavgift, folketrygda -107 -62 -104 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -112 -54 -102 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -57 -38 -62 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikke teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller