Statistisk sentralbyrå


Skatteregnskapsstatistikk

1   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-oktober 1998, 1999 og 2000. Millionar kroner
  1998 1999 2000 Endring i prosent
  1998-1999 1999-2000
Fordelte skattar 230 182 234 975 281 740 2,1 19,9
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 881 11 029 11 781 11,6 6,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 597 5 276 19 419 -38,6 268,0
Særskatt på oljeutvinning 10 248 5 854 27 447 -42,9 368,8
Fellesskatt til staten 50 003 50 784 53 839 1,6 6,0
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 19 288 22 842 25 038 18,4 9,6
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 47 137 46 870 47 312 -0,6 0,9
Medlemsavgift til folketrygda 36 428 39 077 40 889 7,3 4,6
Arbeidsgjevaravgift1 47 983 52 785 55 348 10,0 4,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærer 614 454 664 -26,1 46,2
           
Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift 193 992 211 265 220 296 8,9 4,3
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 861 11 032 11 490 11,9 4,2
Fellesskatt til staten 37 420 38 704 40 022 3,4 3,4
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 18 135 22 745 24 980 25,4 9,8
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 43 435 46 396 46 789 6,8 0,8
Medlemsavgift til folketrygda 36 541 39 147 41 000 7,1 4,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevinga1 47 983 52 785 55 348 10,0 4,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 614 454 664 -26,1 46,2
           
Etterskotsordninga 36 615 23 970 61 886 -34,5 158,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 36 8 322 -77,9 3 903,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 597 5 276 19 419 -38,6 268,0
Særskatt på oljeutvinning 10 248 5 854 27 447 -42,9 368,8
Fellesskatt til staten 12 700 12 140 13 926 -4,4 14,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 1 213 140 124 -88,4 -11,4
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 3 819 548 647 -85,6 17,9
           
Utlikna skatt og skatt av gevinst ved sal av aksjar m.m. 13 0 0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 9 0 - : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 4 0 - : :
Medlemsavgift til folketrygda 0 - - : :
           
Rente- og innfordringsutgifter m.m. -439 -260 -442 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -26 -11 -31 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -122 -74 -124 : :
Medlemsavgift, folketrygda -112 -69 -111 : :
Arbeidsgiveravgift, folketrygda1 - - - : :
Fellesskatt til staten -117 -60 -109 : :
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -60 -43 -66 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teke med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller