Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

2 Eksport av varer utenom skip og oljeplattformer. November og januar-november 2010 og 2011. Foreløpige tall. Millioner kroner
Varegrupper1 November Januar-november Endring i millioner kroner Endring i prosent
2010 2011 2010 2011
0-9 I alt 73 194 79 146  709 072  800 997 91 925 13,0
Av dette            
Ex33 Råolje 23 746 26 314  248 908  294 960 46 052 18,5
Ex33 Kondensater  429  389 5 913 7 628 1 715 29,0
Ex34 Naturgass 17 920 20 385  148 696  168 750 20 054 13,5
Andre varer2 31 099 32 058  305 555  329 659 24 104 7,9
             
0   Matvarer og levende dyr 5 668 5 223 50 091 50 023 -68 -0,1
03  Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 5 417 4 977 47 229 47 136 -93 -0,2
034, 035, 036 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk, kjølt, fryst, saltet, tørket eller røykt 5 327 4 849 46 549 46 303 -246 -0,5
037 Fiskehermetikk o.a. tilberedt fisk 90  128  680  833  153 22,6
08  Fôrstoffer for dyr, unntatt korn 79 65  924  928 4 0,4
    Andre matvarer og levende dyr  171  181 1 938 1 958 21 1,1
             
1   Drikkevarer og tobakk 45 55  426  470 43 10,2
             
2   Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 1 150 1 204 10 683 12 396 1 713 16,0
21  Huder og skinn, rå 45 65  397  424 27 6,7
24  Tømmer, trelast og kork  132  109 1 164 1 226 62 5,4
25  Papirmasse og papiravfall  299  284 2 996 3 448  452 15,1
27  Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  253  197 2 317 2 445  128 5,5
28  Malmer og avfall av metall  383  514 3 428 4 493 1 064 31,0
    Andre råvarer 39 35  379  360 -19 -5,1
             
3   Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv. 46 188 54 936  454 960  545 358 90 398 19,9
32  Kull, koks og briketter  218 - 1 055  916 -138 -13,1
33  Mineralolje og mineraloljeprodukter 26 038 31 495  284 829  349 785 64 956 22,8
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte 1 852 4 756 29 752 46 887 17 135 57,6
34  Gass, naturlig og tilvirket 19 650 22 731  166 425  190 739 24 314 14,6
342 Flytende propan og butan 1 601 2 080 15 553 18 434 2 881 18,5
35  Elektrisk strøm  282  710 2 652 3 918 1 266 47,7
             
4   Dyre- og plantefett, -olje og voks  159  150 1 340 1 507  167 12,5
41  Dyrefett og oljer 70 82  669  745 76 11,4
    Annet fett og olje 89 69  671  762 91 13,6
             
5   Kjemiske produkter i.e.n. 4 213 3 908 40 897 42 147 1 250 3,1
51  Organiske kjemiske produkter  872  989 8 183 8 258 74 0,9
52  Uorganiske kjemiske produkter  601  485 5 200 6 714 1 513 29,1
57  Plastråstoffer  432  434 4 179 4 859  680 16,3
58  Plast, halvfabrikata 72 78  798  920  123 15,4
    Andre kjemiske produkter 2 236 1 923 22 537 21 397 -1 140 -5,1
             
6   Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 6 829 6 026 68 408 70 924 2 516 3,7
64  Papir og papp og varer derav  642  590 6 079 5 704 -375 -6,2
65  Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer  107 99 1 014 1 005 -8 -0,8
66  Varer av ikke-metalliske mineraler  140  127 1 349 1 401 52 3,9
67  Jern og stål 1 087 1 217 10 935 11 691  756 6,9
68  Metaller, unntatt jern og stål 4 111 3 312 40 152 43 126 2 974 7,4
69  Varer av metaller, i.e.n.  556  498 7 115 6 139 -976 -13,7
    Andre bearbeidde varer  187  184 1 765 1 857 92 5,2
             
7   Maskiner og transportmidler 6 667 5 449 62 498 57 024 -5 473 -8,8
71  Kraftmaskiner og -utstyr  622  771 6 507 5 711 -796 -12,2
72  Maskiner for spesielle industrier  837 1 159 11 691 11 287 -403 -3,5
73  Metallbearbeidingsmaskiner 40 42  328  426 98 29,9
74  Generelle industrimaskiner 2 540 1 133 17 193 12 467 -4 726 -27,5
75  Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr  192  177 1 927 1 799 -128 -6,7
76  Telekommunikasjonsapparater mv.  698  664 6 431 6 129 -302 -4,7
77  Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n.  970  785 11 080 11 100 20 0,2
78  Kjøretøyer for veg  451  436 4 073 4 537  464 11,4
79  Andre transportmidler3  317  281 3 269 3 569  300 9,2
             
8   Forskjellige ferdige varer 2 147 1 903 18 819 19 278  459 2,4
82  Møbler og deler  290  254 2 729 2 555 -174 -6,4
84  Klær og tilbehør til klær 87 81  613  764  151 24,6
87  Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n.  862  823 8 099 8 541  442 5,5
    Andre ferdige varer  908  744 7 378 7 418 40 0,5
             
9   Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC  128  290  951 1 871  920 96,7
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4). Ex = del av hovedgruppen.
2  Eksport av andre varer: alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
3  Ekskl. skip og oljeplattformer.

Standardtegn i tabeller