Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

1 Import av varer utenom skip og oljeplattformer. November og januar-november 2010 og 2011. Millioner kroner
Varegrupper1 November Januar-november Endring i millioner kroner Endring i prosent
2010 2011 2010 2011
0-9 I alt 40 853 43 690  409 912  450 257 40 345 9,8
             
0  Matvarer og levende dyr 2 551 3 037 25 358 28 505 3 147 12,4
03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav  249  295 2 781 3 430  649 23,4
04 Korn og kornvarer  340  522 3 576 4 071  494 13,8
05 Frukt og grønnsaker  685  726 6 791 7 307  516 7,6
06 Sukker, sukkervarer og honning  131  144 1 198 1 283 85 7,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier, og varer derav  293  327 2 590 3 165  575 22,2
   Andre matvarer og levende dyr  853 1 024 8 422 9 250  828 9,8
             
1  Drikkevarer og tobakk  521  531 4 202 4 642  440 10,5
             
2  Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 2 335 2 985 30 698 36 402 5 704 18,6
22 Oljefrø og oljeholdige frukter  110  210 1 244 1 472  228 18,3
24 Tømmer, trelast og kork  340  402 3 918 3 948 29 0,8
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  181  249 2 117 2 388  271 12,8
28 Malmer og avfall av metall 1 441 1 900 21 068 26 060 4 993 23,7
   Andre råvarer  263  223 2 351 2 535  183 7,8
             
3  Brenselsstoffer, smøreoljer mv. 2 733 2 830 29 127 31 414 2 287 7,9
32 Kull, koks og briketter  138  192 1 548 1 793  245 15,8
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 1 792 2 564 21 180 23 906 2 726 12,9
34 Gass, naturlig og tilvirket  267 48 1 088  894 -194 -17,9
35 Elektrisk strøm  536 25 5 310 4 820 -490 -9,2
             
4  Dyre- og plantefett, -olje og voks  291  339 2 920 3 955 1 035 35,4
             
5  Kjemiske produkter i.e.n. 3 918 4 332 43 580 45 988 2 408 5,5
51 Organiske kjemiske produkter  438  629 5 806 6 434  628 10,8
52 Uorganiske kjemiske produkter  368  522 5 649 5 863  214 3,8
54 Medisinske og farmasøytiske produkter 1 009  931 10 307 9 854 -453 -4,4
57 Plastråstoffer  318  315 3 122 3 438  316 10,1
58 Plast, halvfabrikata  326  355 3 459 3 762  303 8,8
   Andre kjemiske produkter 1 459 1 580 15 237 16 636 1 399 9,2
             
6  Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 6 586 6 659 63 050 69 884 6 834 10,8
64 Papir og papp og varer derav  676  703 6 450 6 922  472 7,3
65 Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer  447  451 4 550 5 079  529 11,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler  630  668 5 962 6 380  418 7,0
67 Jern og stål  982 1 338 9 484 12 556 3 072 32,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 1 378  672 10 895 11 261  366 3,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 589 1 897 16 906 18 118 1 212 7,2
   Andre bearbeidde varer  885  931 8 802 9 567  765 8,7
             
7  Maskiner og transportmidler 15 154 15 947  146 456  160 392 13 935 9,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr  600  608 7 270 7 825  555 7,6
72 Maskiner for spesielle industrier 1 542 1 779 14 464 17 751 3 287 22,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner  105  133  978 1 225  247 25,2
74 Generelle industrimaskiner 1 930 2 099 19 931 21 483 1 552 7,8
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 1 621 1 748 13 546 14 186  641 4,7
76 Telekommunikasjonsapparater mv. 2 040 1 980 16 411 16 211 -200 -1,2
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 2 272 2 327 20 590 21 769 1 178 5,7
78 Kjøretøyer for veg 4 426 4 757 39 966 44 723 4 756 11,9
79 Andre transportmidler2  618  516 13 300 15 219 1 919 14,4
             
8  Forskjellige ferdige varer 6 646 6 809 63 473 67 594 4 121 6,5
82 Møbler og deler  957 1 013 9 708 10 249  541 5,6
84 Klær og tilbehør til klær 1 246 1 217 14 108 15 206 1 098 7,8
85 Fottøy  274  241 3 445 3 933  488 14,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater i.e.n.  827  901 7 846 9 036 1 190 15,2
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n., ur  219  217 2 024 2 107 83 4,1
   Andre ferdige varer 3 122 3 220 26 343 27 063  721 2,7
             
9  Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC  118  221 1 047 1 482  435 41,5
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4).
2  Ekskl.. skip og oljeplatformer.

Standardtegn i tabeller