Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

2 Eksport av varer utenom skip og oljeplattformer. Oktober og januar-oktober 2011 og 2012. Foreløpige tall. Millioner kroner
Varegrupper1 Oktober Januar-oktober Endring i millioner kroner Endring i prosent
2011 2012 2011 2012
0-9 I alt 71 554 80 373  724 844  775 228 50 384 7,0
Av dette            
Ex33 Råolje 23 453 28 132  265 291  264 797 -494 -0,2
Ex33 Kondensater  919  401 7 239 7 352  113 1,6
Ex34 Naturgass 17 942 20 289  153 504  201 439 47 935 31,2
Andre varer2 29 239 31 550  298 810  301 641 2 831 0,9
             
0   Matvarer og levende dyr 5 621 5 719 45 192 43 435 -1 757 -3,9
03  Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 5 383 5 379 42 551 40 680 -1 871 -4,4
034, 035, 036 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk, kjølt, fryst, saltet, tørket eller røykt 5 276 5 292 41 845 39 956 -1 889 -4,5
037 Fiskehermetikk o.a. tilberedt fisk  107 87  706  724 18 2,5
08  Fôrstoffer for dyr, unntatt korn 80  127  863 1 010  147 17,1
    Andre matvarer og levende dyr  159  213 1 777 1 745 -33 -1,8
             
1   Drikkevarer og tobakk 56 70  414  511 97 23,3
             
2   Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 1 250 1 545 11 196 12 573 1 377 12,3
21  Huder og skinn, rå 37 32  359  301 -58 -16,2
24  Tømmer, trelast og kork  119  143 1 117 1 436  319 28,6
25  Papirmasse og papiravfall  347  282 3 176 2 663 -513 -16,2
27  Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  227  230 2 246 2 189 -57 -2,5
28  Malmer og avfall av metall  476  797 3 974 5 633 1 659 41,7
    Andre råvarer 43 62  324  352 27 8,5
             
3   Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv. 47 626 54 820  492 299  545 080 52 782 10,7
32  Kull, koks og briketter  151  183  947  546 -401 -42,3
33  Mineralolje og mineraloljeprodukter 27 504 32 482  314 965  316 469 1 504 0,5
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte 3 112 3 922 42 158 44 070 1 912 4,5
34  Gass, naturlig og tilvirket 19 554 21 756  173 146  223 749 50 603 29,2
342 Flytende propan og butan 1 247 1 146 16 353 19 162 2 808 17,2
35  Elektrisk strøm  417  398 3 241 4 316 1 076 33,2
             
4   Dyre- og plantefett, -olje og voks  118  161 1 368 1 471  102 7,5
41  Dyrefett og oljer 70 85  676  680 4 0,6
    Annet fett og olje 47 77  693  791 98 14,2
             
5   Kjemiske produkter i.e.n. 3 362 3 463 38 226 34 221 -4 005 -10,5
51  Organiske kjemiske produkter  622  920 7 268 7 527  259 3,6
52  Uorganiske kjemiske produkter  549  491 6 230 4 967 -1 263 -20,3
57  Plastråstoffer  403  385 4 425 4 128 -296 -6,7
58  Plast, halvfabrikata 68 74  842  903 61 7,3
    Andre kjemiske produkter 1 718 1 593 19 461 16 695 -2 766 -14,2
             
6   Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 5 963 5 959 64 912 59 023 -5 889 -9,1
64  Papir og papp og varer derav  519  455 5 102 4 205 -897 -17,6
65  Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer 82 92  905  956 51 5,7
66  Varer av ikke-metalliske mineraler  134  136 1 276 1 162 -114 -8,9
67  Jern og stål  959 1 118 10 474 10 707  233 2,2
68  Metaller, unntatt jern og stål 3 570 3 183 39 815 33 989 -5 826 -14,6
69  Varer av metaller, i.e.n.  529  803 5 669 6 432  764 13,5
    Andre bearbeidde varer  171  173 1 672 1 572 -100 -6,0
             
7   Maskiner og transportmidler 5 424 5 915 52 304 57 017 4 713 9,0
71  Kraftmaskiner og -utstyr  414  612 4 908 5 930 1 022 20,8
72  Maskiner for spesielle industrier 1 076 1 389 10 155 13 072 2 917 28,7
73  Metallbearbeidingsmaskiner 39 77  384  546  162 42,2
74  Generelle industrimaskiner  945 1 371 11 312 13 969 2 657 23,5
75  Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr  178  157 1 621 1 638 17 1,0
76  Telekommunikasjonsapparater mv.  690  425 5 464 4 119 -1 345 -24,6
77  Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n.  731 1 175 10 273 10 100 -172 -1,7
78  Kjøretøyer for veg  404  434 4 081 4 087 6 0,1
79  Andre transportmidler3  946  275 4 106 3 556 -550 -13,4
             
8   Forskjellige ferdige varer 1 860 2 522 17 353 19 485 2 132 12,3
82  Møbler og deler  200  249 2 300 2 295 -6 -0,3
84  Klær og tilbehør til klær 87 97  682  608 -74 -10,9
87  Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n.  792 1 091 7 702 9 071 1 369 17,8
    Andre ferdige varer  780 1 085 6 668 7 511  843 12,6
             
9   Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC  274  200 1 580 2 413  832 52,7
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4). Ex = del av hovedgruppen.
2  Eksport av andre varer: alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
3  Ekskl. skip og oljeplattformer.

Standardtegn i tabeller