Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

2 Eksport av varer uten skip og oljeplattformer. Juli og januar-juli 2011 og 2012 Foreløpige tall. Millioner kroner
Varegrupper1 Juli Januar-juli Endring i millioner kroner Endring i prosent
2011 2012 2011 2012
0-9 I alt 71 196 71 679  510 264  557 750 47 486 9,3
Av dette            
Ex33 Råolje 28 686 24 129  189 843  189 504 -339 -0,2
Ex33 Kondensater  765  643 4 804 5 938 1 134 23,6
Ex34 Naturgass 13 661 20 202  107 721  151 970 44 249 41,1
Andre varer2 28 083 26 705  207 896  210 337 2 441 1,2
             
0   Matvarer og levende dyr 3 673 3 704 30 595 29 384 -1 212 -4,0
03  Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 3 449 3 431 28 768 27 619 -1 150 -4,0
034, 035, 036 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk, kjølt, fryst, saltet, tørket eller røykt 3 397 3 381 28 298 27 113 -1 185 -4,2
037 Fiskehermetikk o.a. tilberedt fisk 52 50  471  506 36 7,6
08  Fôrstoffer for dyr, unntatt korn 81  122  599  610 11 1,9
    Andre matvarer og levende dyr  143  152 1 228 1 155 -74 -6,0
             
1   Drikkevarer og tobakk 47 65  270  326 56 20,8
             
2   Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer  908 1 408 7 616 8 808 1 191 15,6
21  Huder og skinn, rå 1 4  285  241 -44 -15,4
24  Tømmer, trelast og kork 91  106  779 1 017  238 30,6
25  Papirmasse og papiravfall  269  283 2 218 1 760 -458 -20,6
27  Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  235  277 1 541 1 543 1 0,1
28  Malmer og avfall av metall  290  715 2 558 4 023 1 464 57,2
    Andre råvarer 22 22  236  225 -11 -4,6
             
3   Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv. 50 152 49 679  347 819  397 680 49 861 14,3
32  Kull, koks og briketter - - 15 19 4 28,2
33  Mineralolje og mineraloljeprodukter 33 917 28 133  224 923  225 796  872 0,4
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte 4 443 3 344 30 084 30 199  115 0,4
34  Gass, naturlig og tilvirket 15 493 21 363  121 179  168 722 47 543 39,2
342 Flytende propan og butan 1 526  830 11 224 14 387 3 164 28,2
35  Elektrisk strøm  742  183 1 701 3 143 1 442 84,8
             
4   Dyre- og plantefett, -olje og voks  116 96  962  974 12 1,2
41  Dyrefett og oljer 55 53  465  416 -49 -10,5
    Annet fett og olje 61 43  497  557 61 12,2
             
5   Kjemiske produkter i.e.n. 3 395 3 373 27 531 24 255 -3 276 -11,9
51  Organiske kjemiske produkter  672  782 5 133 5 142 9 0,2
52  Uorganiske kjemiske produkter  529  461 4 486 3 586 -900 -20,1
57  Plastråstoffer  351  383 3 122 2 874 -248 -7,9
58  Plast, halvfabrikata 75 75  602  631 29 4,8
    Andre kjemiske produkter 1 769 1 672 14 187 12 022 -2 166 -15,3
  5 921 5 209 45 848 41 909 -3 940 -8,6
6   Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale            
64  Papir og papp og varer derav  468  411 3 494 3 070 -425 -12,2
65  Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer 73 81  651  687 36 5,5
66  Varer av ikke-metalliske mineraler  113 93  899  783 -116 -12,9
67  Jern og stål  931  875 7 448 7 388 -61 -0,8
68  Metaller, unntatt jern og stål 3 826 3 073 28 180 24 442 -3 739 -13,3
69  Varer av metaller, i.e.n.  386  554 4 026 4 439  413 10,3
    Andre bearbeidde varer  125  121 1 149 1 101 -48 -4,2
             
7   Maskiner og transportmidler 5 448 6 156 36 726 39 323 2 597 7,1
71  Kraftmaskiner og -utstyr  546  572 3 644 4 116  472 13,0
72  Maskiner for spesielle industrier  927 1 428 7 009 8 931 1 922 27,4
73  Metallbearbeidingsmaskiner 45 33  271  379  108 39,8
74  Generelle industrimaskiner 1 254 1 640 8 064 9 897 1 833 22,7
75  Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr  142  202 1 088 1 121 33 3,0
76  Telekommunikasjonsapparater mv.  540  348 3 596 2 828 -769 -21,4
77  Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 1 307 1 361 7 651 6 844 -808 -10,6
78  Kjøretøyer for veg  294  334 2 866 2 932 66 2,3
79  Andre transportmidler3  392  238 2 536 2 276 -260 -10,3
             
8   Forskjellige ferdige varer 1 442 1 821 12 007 13 189 1 183 9,9
82  Møbler og deler  107  111 1 623 1 546 -77 -4,8
84  Klær og tilbehør til klær 41 50  434  368 -67 -15,3
87  Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n.  682  995 5 403 6 042  639 11,8
    Andre ferdige varer  613  666 4 546 5 234  688 15,1
             
9   Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC 93  168  890 1 903 1 013  113,9
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4). Ex = del av hovedgruppen.
2  Eksport av andre varer: alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
3  Ekskl. skip og oljeplattformer.

Standardtegn i tabeller