Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

2 Eksport av varer utenom skip og oljeplattformer. Juni og januar-juni 2011 og 2012. Foreløpige tall. Millioner kroner
Varegrupper1 Juni Januar-juni Endring i millioner kroner Endring i prosent
2011 2012 2011 2012
0-9 I alt 68 155 78 700  372 773  410 662 37 889 10,2
Av dette            
Ex33 Råolje 23 924 29 334  137 528  143 832 6 304 4,6
Ex33 Kondensater  753  960 3 711 4 972 1 261 34,0
Ex34 Naturgass (i gassform) 12 211 16 752 81 897  109 543 27 647 33,8
Andre varer2 31 268 31 654  149 637  152 315 2 678 1,8
             
0   Matvarer og levende dyr 4 218 4 141 22 948 21 481 -1 467 -6,4
03  Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 3 931 3 880 21 625 20 258 -1 368 -6,3
034, 035, 036 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk, kjølt, fryst, saltet, tørket eller røykt 3 863 3 803 21 271 19 871 -1 401 -6,6
037 Fiskehermetikk o.a. tilberedt fisk 67 77  354  387 33 9,4
08  Fôrstoffer for dyr, unntatt korn 95 87  415  407 -9 -2,1
    Andre matvarer og levende dyr  192  174  907  817 -91 -10,0
             
1   Drikkevarer og tobakk 48 50  179  211 31 17,3
             
2   Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 1 153 1 212 5 450 6 122  672 12,3
21  Huder og skinn, rå 20 16  269  224 -45 -16,7
24  Tømmer, trelast og kork  127  141  567  753  187 32,9
25  Papirmasse og papiravfall  320  300 1 583 1 167 -416 -26,3
27  Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  246  247 1 050 1 038 -12 -1,2
28  Malmer og avfall av metall  401  476 1 797 2 772  975 54,2
    Andre råvarer 39 31  184  169 -16 -8,5
             
3   Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv. 43 101 54 708  254 924  296 346 41 422 16,2
32  Kull, koks og briketter 14 - 15 3 -12 -79,3
33  Mineralolje og mineraloljeprodukter 28 552 34 760  162 504  171 180 8 675 5,3
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte 3 861 4 455 21 139 22 261 1 122 5,3
34  Gass, naturlig og tilvirket 14 350 19 521 91 940  122 583 30 643 33,3
342 Flytende propan og butan 1 715 2 431 8 453 11 331 2 878 34,0
35  Elektrisk strøm  184  427  465 2 580 2 115  454,7
             
4   Dyre- og plantefett, -olje og voks  104  125  679  726 46 6,8
41  Dyrefett og oljer 46 53  326  296 -30 -9,2
    Annet fett og olje 58 72  353  429 76 21,6
             
5   Kjemiske produkter i.e.n. 3 965 3 405 20 236 17 193 -3 043 -15,0
51  Organiske kjemiske produkter  835  704 3 741 3 597 -144 -3,9
52  Uorganiske kjemiske produkter  671  481 3 288 2 574 -714 -21,7
57  Plastråstoffer  496  395 2 345 2 057 -288 -12,3
58  Plast, halvfabrikata  102 83  443  434 -9 -2,0
    Andre kjemiske produkter 1 861 1 742 10 419 8 531 -1 888 -18,1
  7 154 6 223 33 319 30 434 -2 885 -8,7
6   Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale            
64  Papir og papp og varer derav  467  377 2 532 2 224 -308 -12,2
65  Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer  114 93  480  510 29 6,1
66  Varer av ikke-metalliske mineraler  163  113  662  561 -102 -15,3
67  Jern og stål 1 284 1 230 5 432 5 382 -50 -0,9
68  Metaller, unntatt jern og stål 4 229 3 465 20 420 17 698 -2 722 -13,3
69  Varer av metaller, i.e.n.  706  796 2 938 3 233  294 10,0
    Andre bearbeidde varer  190  149  854  827 -27 -3,1
             
7   Maskiner og transportmidler 6 430 6 157 25 623 27 106 1 483 5,8
71  Kraftmaskiner og -utstyr  454  479 2 591 2 955  364 14,0
72  Maskiner for spesielle industrier 1 577 1 171 5 170 6 078  908 17,6
73  Metallbearbeidingsmaskiner 41 65  187  295  108 57,8
74  Generelle industrimaskiner 1 318 1 381 5 614 6 648 1 034 18,4
75  Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr  153  155  777  751 -26 -3,4
76  Telekommunikasjonsapparater mv.  452  365 2 526 1 962 -564 -22,3
77  Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 1 672 1 324 4 913 4 560 -353 -7,2
78  Kjøretøyer for veg  445  468 2 094 2 116 22 1,0
79  Andre transportmidler3  317  750 1 752 1 743 -10 -0,5
             
8   Forskjellige ferdige varer 1 788 2 384 8 763 9 501  737 8,4
82  Møbler og deler  256  241 1 284 1 188 -96 -7,5
84  Klær og tilbehør til klær 69 59  340  267 -73 -21,5
87  Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n.  764  874 3 847 4 167  320 8,3
    Andre ferdige varer  699 1 211 3 293 3 879  586 17,8
             
9   Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC  194  293  651 1 543  892  137,0
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4). Ex = del av hovedgruppen.
2  Eksport av andre varer: alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
3  Ekskl. skip og oljeplattformer.

Standardtegn i tabeller