Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

1 Import av varer utenom skip og oljeplattformer. Mai og januar-mai 2011 og 2012. Millioner kroner
Varegrupper1 Mai Januar-mai Endring i millioner kroner Endring i prosent
2011 2012 2011 2012
0-9 I alt 43 599 43 212  204 149  201 130 -3 019 -1,5
             
0  Matvarer og levende dyr 2 880 2 812 12 612 13 404  792 6,3
03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav  271  309 1 694 1 788 94 5,5
04 Korn og kornvarer  434  374 1 779 1 804 25 1,4
05 Frukt og grønnsaker  814  898 3 641 3 840  199 5,5
06 Sukker, sukkervarer og honning  114  116  529  556 27 5,2
07 Kaffe, te, kakao, krydderier, og varer derav  300  250 1 523 1 319 -204 -13,4
   Andre matvarer og levende dyr  947  865 3 446 4 098  652 18,9
             
1  Drikkevarer og tobakk  466  553 1 866 2 254  387 20,7
             
2  Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 3 751 2 543 18 777 13 923 -4 855 -25,9
22 Oljefrø og oljeholdige frukter  107  222  672  702 30 4,5
24 Tømmer, trelast og kork  439  360 1 722 1 567 -155 -9,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  190  225 1 050 1 198  148 14,1
28 Malmer og avfall av metall 2 670 1 455 14 066 9 185 -4 881 -34,7
   Andre råvarer  345  281 1 268 1 272 4 0,3
             
3  Brenselsstoffer, smøreoljer mv. 2 589 3 925 16 381 13 101 -3 279 -20,0
32 Kull, koks og briketter  202  171  797  798 1 0,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 1 988 3 682 10 596 11 333  737 7,0
34 Gass, naturlig og tilvirket 46 32  501  595 93 18,6
35 Elektrisk strøm  353 40 4 487  376 -4 111 -91,6
             
4  Dyre- og plantefett, -olje og voks  247  404 1 221 1 669  448 36,7
             
5  Kjemiske produkter i.e.n. 4 469 4 285 20 627 20 375 -252 -1,2
51 Organiske kjemiske produkter  559  566 2 739 2 911  172 6,3
52 Uorganiske kjemiske produkter  624  284 2 893 1 828 -1 065 -36,8
54 Medisinske og farmasøytiske produkter  929  999 4 447 4 539 93 2,1
57 Plastråstoffer  379  344 1 624 1 630 6 0,4
58 Plast, halvfabrikata  418  433 1 703 1 814  112 6,6
   Andre kjemiske produkter 1 560 1 659 7 222 7 653  431 6,0
             
6  Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 7 199 7 408 31 162 32 678 1 516 4,9
64 Papir og papp og varer derav  657  621 3 069 3 032 -38 -1,2
65 Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer  542  483 2 251 2 343 93 4,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler  638  690 2 727 2 886  159 5,8
67 Jern og stål 1 299 1 711 5 529 6 145  616 11,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 1 306 1 116 5 626 4 675 -951 -16,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 842 1 859 7 885 8 997 1 112 14,1
   Andre bearbeidde varer  914  927 4 074 4 599  525 12,9
             
7  Maskiner og transportmidler 15 998 15 135 72 161 73 035  873 1,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr  730  788 3 679 3 981  302 8,2
72 Maskiner for spesielle industrier 1 947 1 894 7 832 8 930 1 099 14,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner  126  116  502  596 94 18,7
74 Generelle industrimaskiner 2 286 2 239 9 633 10 939 1 306 13,6
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 1 186 1 233 5 833 6 073  240 4,1
76 Telekommunikasjonsapparater mv. 1 317 1 296 6 772 6 883  111 1,6
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 1 973 2 000 9 309 9 632  323 3,5
78 Kjøretøyer for veg 4 508 4 616 19 826 21 236 1 410 7,1
79 Andre transportmidler2 1 925  952 8 776 4 764 -4 012 -45,7
             
8  Forskjellige ferdige varer 5 863 6 011 28 788 29 944 1 157 4,0
82 Møbler og deler 1 023 1 023 4 663 5 164  502 10,8
84 Klær og tilbehør til klær 1 005  877 6 211 5 963 -248 -4,0
85 Fottøy  224  206 1 627 1 598 -29 -1,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater i.e.n.  903  880 3 972 4 172  200 5,0
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n., ur  218  186  935  902 -32 -3,5
   Andre ferdige varer 2 490 2 838 11 380 12 145  765 6,7
             
9  Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC  138  135  554  747  193 34,9
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4).
2  Ekskl.. skip og oljeplatformer.

Standardtegn i tabeller