Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

1 Import av varer utenom skip og oljeplattformer. April og januar-april 2010 og 2011 Millioner kroner
Varegrupper1 April Januar-april Endring i millioner kroner Endring i prosent
2010 2011 2010 2011
0-9 I alt 36 167 36 325  139 232  160 247 21 015 15,1
             
0  Matvarer og levende dyr 2 057 2 165 8 687 9 748 1 062 12,2
03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav  201  227 1 059 1 431  372 35,1
04 Korn og kornvarer  302  303 1 253 1 346 93 7,4
05 Frukt og grønnsaker  656  714 2 615 2 832  217 8,3
06 Sukker, sukkervarer og honning 96 90  404  414 10 2,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier, og varer derav  213  269  860 1 223  363 42,2
   Andre matvarer og levende dyr  588  562 2 496 2 502 6 0,2
             
1  Drikkevarer og tobakk  343  392 1 261 1 400  139 11,0
             
2  Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 3 806 2 559 11 290 15 012 3 722 33,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 97 92  484  564 80 16,6
24 Tømmer, trelast og kork  334  317 1 287 1 283 -4 -0,3
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  231  183  784  858 74 9,4
28 Malmer og avfall av metall 2 884 1 711 7 921 11 388 3 466 43,8
   Andre råvarer  260  256  813  919  106 13,0
             
3  Brenselsstoffer, smøreoljer mv. 2 505 2 878 8 262 13 750 5 488 66,4
32 Kull, koks og briketter  130  122  513  597 84 16,4
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 1 700 2 066 5 214 8 602 3 388 65,0
34 Gass, naturlig og tilvirket 57 55  314  456  142 45,3
35 Elektrisk strøm  618  635 2 222 4 096 1 875 84,4
             
4  Dyre- og plantefett, -olje og voks  209  319  716  975  260 36,3
             
5  Kjemiske produkter i.e.n. 3 593 4 054 14 781 16 173 1 392 9,4
51 Organiske kjemiske produkter  470  611 1 857 2 181  324 17,4
52 Uorganiske kjemiske produkter  454  517 2 084 2 271  187 9,0
54 Medisinske og farmasøytiske produkter  793  915 3 499 3 521 22 0,6
57 Plastråstoffer  273  300 1 073 1 247  174 16,2
58 Plast, halvfabrikata  302  320 1 146 1 287  141 12,3
   Andre kjemiske produkter 1 301 1 391 5 122 5 666  544 10,6
             
6  Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 5 670 5 951 21 417 23 979 2 562 12,0
64 Papir og papp og varer derav  536  529 2 258 2 412  154 6,8
65 Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer  408  435 1 540 1 713  172 11,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler  506  508 1 912 2 088  175 9,2
67 Jern og stål  776  969 3 051 4 230 1 178 38,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 1 208 1 275 3 855 4 317  463 12,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 509 1 479 5 909 6 062  153 2,6
   Andre bearbeidde varer  727  757 2 891 3 157  266 9,2
             
7  Maskiner og transportmidler 12 988 12 740 50 953 55 836 4 883 9,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr  687  698 2 760 2 950  190 6,9
72 Maskiner for spesielle industrier 1 450 1 518 5 089 5 867  778 15,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 58  107  317  377 60 18,8
74 Generelle industrimaskiner 1 821 1 835 6 958 7 357  399 5,7
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 1 038 1 038 4 583 4 648 66 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater mv. 1 196 1 277 5 116 5 454  338 6,6
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 1 788 1 661 6 987 7 336  349 5,0
78 Kjøretøyer for veg 3 636 3 894 13 412 15 342 1 930 14,4
79 Andre transportmidler2 1 313  712 5 730 6 505  774 13,5
             
8  Forskjellige ferdige varer 4 908 5 161 21 550 22 957 1 408 6,5
82 Møbler og deler  878  856 3 484 3 641  157 4,5
84 Klær og tilbehør til klær  992  997 4 801 5 212  411 8,6
85 Fottøy  218  252 1 212 1 403  191 15,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater i.e.n.  614  776 2 645 3 081  436 16,5
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n., ur  159  168  689  719 30 4,4
   Andre ferdige varer 2 047 2 111 8 719 8 901  183 2,1
             
9  Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC 89  106  316  416  100 31,7
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4).
2  Ekskl. skip og oljeplatformer.

Standardtegn i tabeller