Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

2 Eksport av varer utenom skip og oljeplattformer. Desember og januar-desember 2008 og 2009. Foreløpige tall. Millioner kroner
Varegrupper1 Desember Januar-desember Endring i millioner kroner Endring i prosent
2008 2009 2008 2009
0-9 I alt 72 836 63 583  946 836  745 288 -201 548 -21,3
Av dette            
Ex33 Råolje 18 565 23 677  359 369  246 561 -112 809 -31,4
Ex33 Kondensater  653 9 10 837 6 486 -4 351 -40,1
Ex34 Naturgass (i gassform) 27 449 14 735  218 085  187 092 -30 993 -14,2
Andre varer2 26 169 25 163  358 545  305 149 -53 396 -14,9
             
0   Matvarer og levende dyr 3 804 4 481 40 061 46 360 6 300 15,7
03  Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav 3 588 4 280 37 391 43 538 6 147 16,4
034, 035, 036 Fisk, krepsdyr og bløtdyr, fersk, kjølt, fryst, saltet, tørket eller røykt 3 503 4 207 36 550 42 783 6 233 17,1
037 Fiskehermetikk o.a. tilberedt fisk 86 73  840  755 -86 -10,2
08  Fôrstoffer for dyr, unntatt korn 43 67  716  874  158 22,1
    Andre matvarer og levende dyr  172  134 1 954 1 948 -6 -0,3
             
1   Drikkevarer og tobakk 30 31  611  453 -158 -25,9
             
2   Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer  690  664 10 274 8 300 -1 974 -19,2
21  Huder og skinn, rå 43 52  450  376 -74 -16,4
24  Tømmer, trelast og kork 72 71 1 105 1 106 - 0,0
25  Papirmasse og papiravfall  249  233 3 121 2 546 -575 -18,4
27  Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  156  183 2 453 2 154 -300 -12,2
28  Malmer og avfall av metall  116  107 2 477 1 633 -844 -34,1
    Andre råvarer 54 19  668  486 -182 -27,3
             
3   Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm mv. 50 553 42 259  662 249  491 382 -170 867 -25,8
32  Kull, koks og briketter 73 - 3 103 1 644 -1 459 -47,0
33  Mineralolje og mineraloljeprodukter 21 369 25 705  413 013  282 754 -130 259 -31,5
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte 2 142 2 000 42 522 29 560 -12 962 -30,5
34  Gass, naturlig og tilvirket 28 456 16 130  239 687  202 584 -37 103 -15,5
342 Flytende propan og butan  964 1 271 19 144 14 029 -5 115 -26,7
35  Elektrisk strøm  656  425 6 445 4 400 -2 046 -31,7
             
4   Animalske og vegetabilske oljer, -fett og voks  187 82 1 560 1 269 -292 -18,7
41  Dyrefett og oljer 79 35  846  670 -177 -20,9
    Annet fett og olje  108 47  714  599 -115 -16,1
             
5   Kjemiske produkter i.e.n. 3 605 3 075 44 382 37 560 -6 822 -15,4
51  Organiske kjemiske produkter  828  617 9 646 7 546 -2 099 -21,8
52  Uorganiske kjemiske produkter  575  386 6 026 4 973 -1 053 -17,5
56  Kunstgjødsel  619  170 6 932 3 479 -3 453 -49,8
57  Plastråstoffer  230  314 5 555 3 678 -1 876 -33,8
58  Plast, halvfabrikata 53 43 1 031 1 008 -23 -2,2
    Andre kjemiske produkter 1 301 1 545 15 193 16 876 1 683 11,1
             
6   Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 5 371 4 955 88 264 63 546 -24 718 -28,0
64  Papir og papp og varer derav  615  519 7 506 6 798 -709 -9,4
65  Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer 77 81 1 388 1 157 -231 -16,6
66  Varer av ikke-metalliske mineraler 98  100 1 532 1 537 5 0,3
67  Jern og stål  999  710 17 797 9 529 -8 268 -46,5
68  Metaller, unntatt jern og stål 2 840 2 786 48 275 33 728 -14 546 -30,1
69  Varer av metaller, i.e.n.  599  648 9 404 8 958 -446 -4,7
    Andre bearbeidde varer  143  112 2 362 1 839 -523 -22,2
             
7   Maskiner og transportmidler 6 529 6 393 76 357 74 922 -1 435 -1,9
71  Kraftmaskiner og -utstyr  653  695 7 648 7 793  146 1,9
72  Maskiner for spesielle industrier 1 296 1 793 13 780 16 855 3 074 22,3
73  Metallbearbeidingsmaskiner 59 23  484  402 -82 -16,9
74  Generelle industrimaskiner 1 723 1 641 21 607 21 156 -452 -2,1
75  Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr  228  181 2 016 2 029 13 0,6
76  Telekommunikasjonsapparater mv.  759  673 6 928 7 175  247 3,6
77  Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 1 105  808 13 887 11 797 -2 089 -15,0
78  Kjøretøyer for veg  354  294 5 671 4 156 -1 515 -26,7
79  Andre transportmidler3  352  284 4 335 3 559 -777 -17,9
             
8   Forskjellige ferdige varer 2 031 1 573 22 494 20 706 -1 788 -7,9
82  Møbler og deler  240  208 3 383 2 813 -570 -16,9
84  Klær og tilbehør til klær 42 41  663  622 -41 -6,2
87  Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater, i.e.n. 1 019  770 9 713 9 215 -497 -5,1
    Andre ferdige varer  730  554 8 735 8 056 -679 -7,8
             
9   Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC 35 71  584  789  205 35,2
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4). Ex = del av hovedgruppen.
2  Eksport av andre varer: alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
3  Ekskl. skip og oljeplattformer.

Standardtegn i tabeller