Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

1 Import av varer utenom skip og oljeplattformer. Desember og januar-desember 2008 og 2009. Foreløpige tall. Millioner kroner
Varegrupper1 Desember Januar-desember Endring i millioner kroner Endring i prosent
2008 2009 2008 2009
0-9 I alt 38 623 32 484  484 310  419 957 -64 353 -13
             
0  Matvarer og levende dyr 2 266 2 066 26 466 26 910  443 2
03 Fisk, krepsdyr og bløtdyr og varer derav  220  182 3 178 3 191 13 0
04 Korn og kornvarer  323  259 4 248 3 746 -501 -12
05 Frukt og grønnsaker  723  605 7 707 7 350 -356 -5
06 Sukker, sukkervarer og honning 94 99 1 117 1 250  133 12
07 Kaffe, te, kakao, krydderier, og varer derav  230  200 2 452 2 562  110 5
   Andre matvarer og levende dyr  676  721 7 765 8 809 1 044 13
             
1  Drikkevarer og tobakk  354  410 4 295 4 652  357 8
             
2  Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer 3 005 1 843 37 905 24 890 -13 015 -34
22 Oljefrø og oljeholdige frukter  199  111 1 590 1 418 -172 -11
24 Tømmer, trelast og kork  284  253 4 510 3 429 -1 082 -24
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler  265  140 2 823 2 105 -717 -25
28 Malmer og avfall av metall 2 002 1 114 26 422 15 368 -11 054 -42
   Andre råvarer  254  225 2 560 2 570 10 0
             
3  Brenselsstoffer, smøreoljer mv. 2 318 1 639 25 042 22 052 -2 990 -12
32 Kull, koks og briketter  205  106 1 872 1 075 -797 -43
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 1 931 1 276 21 127 18 629 -2 498 -12
34 Gass, naturlig og tilvirket 43 39  811  565 -246 -30
35 Elektrisk strøm  139  219 1 233 1 783  551 45
             
4  Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks  431  163 3 827 2 983 -843 -22
             
5  Kjemiske produkter i.e.n. 3 858 3 391 45 150 43 337 -1 813 -4
51 Organiske kjemiske produkter  338  403 5 702 4 938 -764 -13
52 Uorganiske kjemiske produkter  788  467 5 358 5 273 -85 -2
54 Medisinske og farmasøytiske produkter  921  887 10 255 10 751  496 5
57 Plastråstoffer  266  210 4 173 3 169 -1 004 -24
58 Plast, halvfabrikata  255  236 3 791 3 586 -204 -5
   Andre kjemiske produkter 1 290 1 188 15 871 15 620 -251 -2
             
6  Bearbeidde varer gruppert vesentlig etter materiale 5 422 4 846 80 959 64 635 -16 323 -20
64 Papir og papp og varer derav  571  568 7 363 7 222 -141 -2
65 Tekstilgarn, tekstilstoffer og tekstilvarer  420  297 5 351 4 735 -616 -12
66 Varer av ikke-metalliske mineraler  500  469 7 090 6 170 -920 -13
67 Jern og stål 1 168  734 16 373 12 307 -4 066 -25
68 Metaller, unntatt jern og stål  504  826 11 638 7 141 -4 497 -39
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 678 1 417 23 140 18 615 -4 525 -20
   Andre bearbeidde varer  581  534 10 003 8 444 -1 559 -16
             
7  Maskiner og transportmidler 15 021 12 932  188 205  162 580 -25 625 -14
71 Kraftmaskiner og -utstyr  957  583 11 064 9 690 -1 374 -12
72 Maskiner for spesielle industrier 1 598 1 261 21 345 16 471 -4 873 -23
73 Metallbearbeidingsmaskiner  212  110 2 436 1 555 -881 -36
74 Generelle industrimaskiner 2 672 1 763 30 396 26 029 -4 366 -14
75 Kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr 1 541 1 382 16 062 14 570 -1 491 -9
76 Telekommunikasjonsapparater mv. 1 768 1 893 18 615 18 109 -505 -3
77 Elektriske maskiner, apparater og deler, i.e.n. 2 241 1 795 24 701 22 371 -2 330 -9
78 Kjøretøyer for veg 2 662 3 224 44 439 34 962 -9 477 -21
79 Andre transportmidler2 1 370  920 19 149 18 822 -327 -2
             
8  Forskjellige ferdige varer 5 868 5 113 71 631 67 015 -4 616 -6
82 Møbler og deler  868  856 11 363 10 259 -1 104 -10
84 Klær og tilbehør til klær  847  766 14 297 14 279 -18 0
85 Fottøy  165  148 3 490 3 443 -47 -1
87 Vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater i.e.n.  863  689 9 409 8 617 -793 -8
88 Fotografiske og optiske artikler, i.e.n., ur  201  187 2 420 2 193 -226 -9
   Andre ferdige varer 2 924 2 467 30 653 28 224 -2 429 -8
             
9  Varer og transaksjoner, i.e.n. under SITC 80 82  828  903 75 9
1  Etter FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel (SITC-Rev. 4).
2  Ekskl.. skip og oljeplatformer

Standardtegn i tabeller