Statistisk sentralbyrå

Lovbrudd, etterforskede

1 Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2010
Type hovedlovbrudd I alt Kjønn Alder
Menn Kvinner 5-14 år 15-17 år 18-20 år 21-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over
Alle typer lovbrudd  181 921  156 438 25 483 4 886 11 385 23 676 26 346 28 958 42 617 27 780 10 898 5 375
                         
Forbrytelser 93 388 80 465 12 923 2 920 6 385 13 006 14 647 16 608 23 062 12 307 3 657  796
                         
Forbrytelse mot straffeloven 70 076 60 597 9 479 2 833 5 140 9 068 10 341 12 494 17 676 9 212 2 705  607
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 5 5 - 1 - - - 1 1 2 - -
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode 1 1 - - - - 1 - - - - -
Forbrytelse mot statsmaktene 1 1 - - - - 1 - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - -
Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter - - - - - - - - - - - -
Forbrytelse i den offentlige tjeneste 23 15 8 - - 1 - 1 2 8 9 2
Vinningsforbrytelse - - - - - - - - - - - -
Brevbrudd 2 1 1 - - - - - 1 1 - -
Misbruk av myndighet - - - - - - - - - - - -
Annet 21 14 7 - - 1 - 1 1 7 9 2
Forbrytelse mot den offentlige myndighet 1 686 1 473  213 24  143  268  297  238  415  234 57 10
Vold mot offentlig tjenestemann 1 018  833  185 16  105  184  176  136  243  124 30 4
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann  501  483 18 8 31 62 79 77  127 92 21 4
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming  157  149 8 - 7 20 39 24 41 18 6 2
Annet 10 8 2 - - 2 3 1 4 - - -
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  858  798 60 96  109  105 97 98  202  119 28 4
Opprør og oppløp mv. 1 - 1 - 1 - - - - - - -
Rasediskriminering 4 3 1 - 1 1 - 1 1 - - -
Oppfordring til straffbar handling mv. - - - - - - - - - - - -
Brevbrudd 6 6 - - - - - 1 - 4 - 1
Innbrudd  784  732 52 89 97 99 92 87  182  109 26 3
Annet 63 57 6 7 10 5 5 9 19 6 2 -
Allmennfarlig forbrytelse 17 927 15 664 2 263 69  493 2 362 3 254 3 643 4 728 2 594  722 62
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 39 33 6 22 2 1 1 2 7 4 - -
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 18 17 1 12 - - - 1 1 2 1 1
Narkotikaforbrytelse 16 115 14 082 2 033 31  477 2 270 2 919 3 305 4 100 2 317  647 49
Grov narkotikaforbrytelse 1 279 1 147  132 - 3 53  211  240  473  230 61 8
Annet  476  385 91 4 11 38  123 95  147 41 13 4
Falsk forklaring  608  430  178 1 15 55 69  112  199  121 33 3
Falsk anklage  206  164 42 4 8 39 42 30 48 20 14 1
Forsettlig falsk anklage  106 86 20 2 3 11 24 14 28 15 8 1
Annet  100 78 22 2 5 28 18 16 20 5 6 -
Pengefalsk 56 52 4 12 - 8 4 16 12 4 - -
Dokumentfalsk 2 655 2 089  566 9  202  210  294  528  816  419  131 46
Benyttelse av falskt dokument 2 330 1 826  504 2  174  187  276  461  706  362  118 44
Forfalskning av dokument  248  196 52 1 19 18 14 56 80 47 12 1
Annet 77 67 10 6 9 5 4 11 30 10 1 1
Seksualforbrytelse 2 129 2 094 35  119  186  220  189  223  535  386  157  114
Voldtekt  224  223 1 14 29 33 30 38 44 29 5 2
Seksuell omgang v/trusler, underfundig adferd o.l. 2 2 - - - - - - 1 - 1 -
Seksuell omgang med bevisstløs 4 4 - - - 1 2 1 - - - -
Voldtektsforsøk 11 11 - - - 1 2 1 3 1 1 2
Incest 42 38 4 2 1 1 - 2 13 10 6 7
Seksuell omgang med barn  576  566 10 49  113  109 58 50 95 71 18 13
Under 10 år 98 97 1 27 6 2 8 8 21 14 7 5
Under 14 år  204  200 4 18 56 30 13 12 36 25 8 6
Under 16 år  274  269 5 4 51 77 37 30 38 32 3 2
Annen seksuell omgang 75 70 5 1 - 2 1 12 21 30 2 6
Seksuell handling med barn under 16 år  226  224 2 21 12 15 11 17 64 50 19 17
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  398  391 7 16 15 35 46 51 93 77 38 27
Pornografi  176  173 3 4 9 13 12 12 74 25 19 8
Annet  395  392 3 12 7 10 27 39  127 93 48 32
Forbrytelse mht. familieforhold  502  450 52 4 4 13 56 81  159  126 45 14
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. - - - - - - - - - - - -
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 1 1 - - - - - - 1 - - -
Bortføring av barn 9 4 5 - - - 2 3 2 2 - -
Mishandling i familieforhold  450  413 37 1 4 12 48 71  146  116 41 11
Grov mishandling i familieforhold 6 5 1 - - - 1 3 2 - - -
Annet 36 27 9 3 - 1 5 4 8 8 4 3
Forbrytelse mot den personlige frihet 2 866 2 675  191  170  243  288  377  347  716  503  173 49
Trusler 2 686 2 511  175  169  234  267  335  305  671  488  169 48
Tvang/frihetsberøvelse  173  158 15 - 9 18 41 42 44 15 3 1
Annet 7 6 1 1 - 3 1 - 1 - 1 -
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 8 938 7 947  991  529 1 105 1 606 1 482 1 133 1 544  998  390  151
Legemsfornærmelse 6 903 6 031  872  463  928 1 197 1 036  807 1 220  802  325  125
Legemsbeskadigelse 1 805 1 704  101 62  173  386  413  290  274  156 44 7
Grov legemsbeskadigelse 13 11 2 1 1 1 1 1 4 2 2 -
Uaktsom legemsbeskadigelse 84 74 10 - - 10 15 11 15 13 7 13
Drapsforsøk 27 27 - - - 2 2 8 8 1 5 1
Drap 47 44 3 - - 5 6 8 13 12 2 1
Uaktsomt drap 45 43 2 - 3 5 6 7 6 10 5 3
Annet 14 13 1 3 - - 3 1 4 2 - 1
Ærekrenkelse 45 31 14 37 4 - 1 1 1 1 - -
Underslag  582  359  223 3 19  128 74 70  139 94 44 11
Simpelt underslag  463  275  188 3 19  122 66 51  102 62 31 7
Grovt underslag  119 84 35 - - 6 8 19 37 32 13 4
Tyveri 17 963 15 294 2 669  836 1 548 2 335 2 243 3 518 4 892 2 072  461 58
Simpelt tyveri 9 521 7 479 2 042  509  728 1 141 1 224 1 741 2 640 1 208  276 54
Fra bedrift, kontor og lager  533  461 72 7 18 63 77 88  144  111 23 2
Fra butikk 3 339 2 306 1 033  172  174  309  414  665  997  472  104 32
Fra leilighet, bolighus og hytte  603  503  100 24 63  112 76 94  157 63 11 3
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus  243  225 18 5 14 24 25 61 84 23 6 1
Fra offentlig bygning og institusjon  296  218 78 65 75 42 19 29 37 17 11 1
Fra befordringsmiddel  748  667 81 25 68  122 71  145  218 81 17 1
Fra kafé og restaurant  145  125 20 10 8 14 27 43 25 15 3 -
Fra garderobe  178  143 35 58 32 44 7 11 16 7 3 -
Sykkeltyveri  294  261 33 30 17 29 22 44 81 61 10 -
Annet simpelt tyveri 3 142 2 570  572  113  259  382  486  561  881  358 88 14
Grovt tyveri 6 076 5 586  490  196  436  780  719 1 417 1 703  657  166 2
Fra forretning, bedrift, kontor og lager 1 303 1 163  140 61  101  158  137  210  330  240 65 1
Fra leilighet, bolighus og hytte 1 539 1 456 83 26  120  178  178  450  452  113 22 -
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus  220  205 15 3 10 31 27 40 76 32 1 -
Fra offentlig bygning og institusjon  274  252 22 42 39 41 21 45 58 23 5 -
Fra befordringsmiddel  800  727 73 18 38  162  119  114  230 84 35 -
Annet grovt tyveri 1 940 1 783  157 46  128  210  237  558  557  165 38 1
Brukstyveri av motorkjøretøy 2 366 2 229  137  131  384  414  300  360  549  207 19 2
Bil 1 822 1 706  116 80  233  316  244  292  472  166 17 2
Motorsykkel 96 94 2 3 16 14 11 15 17 19 1 -
Annet  448  429 19 48  135 84 45 53 60 22 1 -
Utpressing og ran  780  744 36 39  153  193  167  110 83 30 5 -
Utpressing 23 22 1 - 3 3 6 5 5 1 - -
Ran  552  526 26 33  125  152  112 69 41 18 2 -
Grovt ran  166  158 8 3 22 32 42 27 30 8 2 -
Utpressing og ran, diverse 39 38 1 3 3 6 7 9 7 3 1 -
Bedrageri og utroskap 4 533 3 347 1 186 16 58  226  613 1 166 1 507  693  210 44
Bedrageri 3 011 2 192  819 15 54  201  480  664  954  480  144 19
Grovt bedrageri 1 181  902  279 - - 9 88  439  449  153 29 14
Forsikringsbedrageri  102 94 8 - - 10 26 14 32 7 9 4
Utroskap 11 8 3 - 1 2 - 2 3 - 3 -
Grov utroskap 67 63 4 - - 1 2 13 20 20 8 3
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv. 7 6 1 - - - - 5 1 1 - -
Annet  154 82 72 1 3 3 17 29 48 32 17 4
Forbrytelse i gjeldsforhold  100 91 9 - - 1 4 7 31 32 21 4
Forsømmelig og uriktig bokførsel 22 21 1 - - 1 - 2 6 6 5 2
Annet 78 70 8 - - - 4 5 25 26 16 2
Skadeverk 4 212 3 888  324  830  690  670  565  543  513  257  119 25
Simpelt skadeverk 3 988 3 677  311  772  661  621  544  525  485  240  115 25
Grovt skadeverk  223  210 13 58 29 48 21 18 28 17 4 -
Misbruk av forretningshemmelighet 1 1 - - - 1 - - - - - -
Åger og lykkespill 5 5 - - - - - 2 1 2 - -
Forbrytelse i sjøfartsforhold 19 19 - 1 - 2 5 1 6 3 1 -
Heleri og hvitvasking 3 377 2 962  415 33  160  338  507  625 1 126  494 85 9
Simpelt heleri og hvitvasking 2 801 2 446  355 22  133  278  420  543  892  436 70 7
Grovt heleri og hvitvasking  260  239 21 - 2 19 43 41  135 12 6 2
Annet  316  277 39 11 25 41 44 41 99 46 9 -
                         
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 20 026 16 947 3 079 75 1 186 3 715 4 012 3 697 4 537 2 246  530 28
Narkotika, bruk 13 236 11 043 2 193 56  959 2 757 2 736 2 352 2 752 1 307  307 10
Narkotika, besittelse 6 701 5 828  873 15  225  952 1 261 1 318 1 764  932  217 17
Narkotika, diverse 89 76 13 4 2 6 15 27 21 7 6 1
                         
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  196  187 9 - - 5 4 26 57 81 18 5
                         
Forbrytelse mot den militære straffelov 99 99 - - - 48 47 3 1 - - -
                         
Forbrytelse mot ligningsloven  473  442 31 - - 1 2 47  128  182 81 32
Manglende selvangivelse  125  114 11 - - 1 1 9 40 46 22 6
Skattesvik  343  323 20 - - - 1 37 86  136 57 26
Annet 5 5 - - - - - 1 2 - 2 -
                         
Forbrytelse mot tolloven  124  117 7 - - 7 12 16 47 33 8 1
Smugling  101 95 6 - - 5 11 15 40 23 6 1
Annet 23 22 1 - - 2 1 1 7 10 2 -
                         
Forbrytelse mot alkoholloven 38 36 2 - - 7 2 4 8 4 6 7
Omsetting 9 9 - - - 3 - - 1 2 2 1
Hjemmebrenning 2 2 - - - - - - - - - 2
Annet 27 25 2 - - 4 2 4 7 2 4 4
                         
Forbrytelse mot andre lover 2 356 2 040  316 12 59  155  227  321  608  549  309  116
                         
Forseelser 88 533 75 973 12 560 1 966 5 000 10 670 11 699 12 350 19 555 15 473 7 241 4 579
                         
Forseelse mot straffeloven 26 357 20 295 6 062 1 733 2 541 3 295 3 613 3 662 5 282 3 820 1 577  834
Skadeverk  460  413 47  105 89 79 52 33 55 32 11 4
Naskeri 10 491 6 201 4 290 1 238 1 275  847  979 1 253 2 034 1 638  679  548
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 7 823 7 215  608  161  388 1 300 1 564 1 303 1 584 1 000  381  142
Telefonsjikane  462  356  106 35 32 21 34 55  104  108 59 14
Sjøfartsforseelse  156  145 11 2 6 24 13 32 29 24 21 5
Annet 6 965 5 965 1 000  192  751 1 024  971  986 1 476 1 018  426  121
                         
Forseelse mot veitrafikkloven 49 634 44 265 5 369  159 2 096 5 923 6 356 6 901 11 376 9 336 4 462 3 025
Promillekjøring 6 832 5 969  863 2  164  807  967 1 026 1 569 1 236  667  394
Uten gyldig førerkort 13 694 12 595 1 099 85  913 1 428 1 832 2 253 3 542 2 436  747  458
Ulovlig hastighet 12 099 10 863 1 236 - 68 1 284 1 437 1 658 3 044 2 745 1 290  573
Personskade 1 997 1 535  462 29 70  267  213  228  324  305  228  333
Annet 15 012 13 303 1 709 43  881 2 137 1 907 1 736 2 897 2 614 1 530 1 267
                         
Forseelse mot løsgjengerloven 14 14 - - - 4 - 1 4 3 2 -
Drukkenskap 14 14 - - - 4 - 1 4 3 2 -
Ordensforstyrrelse - - - - - - - - - - - -
Annet - - - - - - - - - - - -
                         
Forseelse mot politivedtektene 3 107 2 912  195 5  106  657  721  568  559  318  129 44
Demonstrasjon 1 1 - - - - - - 1 - - -
Urinering 1 152 1 109 43 - 22  221  297  225  229  109 37 12
Annet 1 954 1 802  152 5 84  436  424  343  329  209 92 32
                         
Forseelse mot lov om merverdiavgift  271  241 30 - - - 6 14 68  104 69 10
                         
Forseelse mot den militære straffelov 25 25 - - - 10 13 2 - - - -
                         
Forseelse mot tolloven 1 981 1 795  186 1 12 92  150  251  572  491  269  143
Smugling 1 652 1 497  155 - 10 85  130  202  458  417  232  118
Omsetting og besittelse av ufortollet vare 2 1 1 1 - - - - - 1 - -
Annet  327  297 30 - 2 7 20 49  114 73 37 25
                         
Forseelse mot alkoholloven 1 161  987  174 1 75  317  227  136  178  112 67 48
Omsetting 30 28 2 - - 4 2 2 9 3 3 7
Hjemmebrenning 47 43 4 - - 1 6 3 14 11 7 5
Annet 1 084  916  168 1 75  312  219  131  155 98 57 36
                         
Forseelse mot arbeidsmiljøloven 36 36 - - - - 2 1 5 17 7 4
                         
Forseelse mot andre lover 5 947 5 403  544 67  170  372  611  814 1 511 1 272  659  471

Standardtegn i tabeller