Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

10 Lønnstakere etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2010 og 2011
  I alt Privat 1 Statlig Kommunal-/fylkeskommunal
2010 i alt 2 358 000 1 551 284  271 909  534 807
         
Uten innvandringsbakgrunn 2 083 128 1 348 919  247 822  486 387
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  274 872  202 365 24 087 48 420
Av dette        
Landgruppe 12  136 925  107 771 12 027 17 127
Landgruppe 23  137 947 94 594 12 060 31 293
         
2011 i alt 2 411 000 1 588 141  277 776  545 083
         
Uten innvandringsbakgrunn 2 103 164 1 358 631  252 246  492 287
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  307 836  229 510 25 530 52 796
Av dette        
Landgruppe 12  159 292  128 064 12 648 18 580
Landgruppe 23  148 544  101 446 12 882 34 216
         
         
2010 i alt  100,0  100,0  100,0  100,0
         
Uten innvandringsbakgrunn 88,3 87,0 91,1 91,0
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 11,7 13,1 8,9 9,1
Av dette        
Landgruppe 12 5,8 7,0 4,4 3,2
Landgruppe 23 5,9 6,1 4,4 5,9
         
2011 i alt  100,0  100,0  100,0  100,0
         
Uten innvandringsbakgrunn 87,2 85,6 90,8 90,3
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 12,8 14,5 9,2 9,7
Av dette        
Landgruppe 12 6,6 8,1 4,6 3,4
Landgruppe 23 6,2 6,4 4,6 6,3
1  Inkludert statlig eide foretak (for eksempel Posten, NSB og Statoil)
2  EU-/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
3  Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Standardtegn i tabeller