Statistisk sentralbyrå

Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

6 Sysselsatte 15-74 år etter næringsgruppe, innvandringskategori og landgruppe. Prosent. 4. kvartal 2011.
  Sysselsatte i hele befolkningen Sysselsatte etter innvandringskategori
  Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre1
  I alt Landgruppe 12 Landgruppe 23 I alt Landgruppe 12 Landgruppe 23
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 1,5 2,4 0,6 0,5 0,9 0,5
05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,2 1,8 2,2 1,4 0,5 1,1 0,4
10-33 Industri 9,0 10,3 11,9 8,4 4,0 7,3 3,2
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,1 0,6 0,8 0,5 0,5 0,9 0,4
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,7 9,2 14,6 3,0 3,5 5,9 2,9
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 10,9 9,7 12,2 25,9 16,2 28,2
Av dette 47 Detaljhandel 8,2 6,3 4,5 8,4 20,5 9,5 23,2
49-53 Transport og lagring 5,5 6,0 4,6 7,6 7,4 4,8 8,0
Av dette 49.3 Landtransport med passasjerer 1,1 2,4 1,0 4,0 2,6 0,8 3,0
55 Overnattingsvirksomhet 1,1 2,8 2,6 3,1 1,1 1,2 1,1
56 Serveringsvirksomhet 2,2 5,9 4,0 8,1 8,2 3,3 9,4
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,4 2,5 2,7 2,3 4,0 5,6 3,6
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1,9 0,8 0,9 0,6 2,3 2,4 2,3
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 6,0 5,2 6,4 4,0 5,0 7,4 4,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 5,0 11,8 11,9 11,7 8,7 6,0 9,4
Av dette 78.2 Utleie av arbeidskraft 1,5 4,2 5,9 2,2 2,7 1,9 2,9
81.2 Rengjøringsvirksomhet 0,9 4,3 3,2 5,5 1,4 1,0 1,5
84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 6,0 2,4 1,8 3,1 4,6 5,5 4,4
85 Undervisning 7,9 5,8 5,8 5,8 3,8 6,8 3,1
86-88 Helse- og sosialtjenester 19,9 18,5 13,9 23,8 15,8 18,6 15,2
90-99 Private tjenester ellers, internasjonale organisasjoner 3,7 3,2 3,3 3,1 3,8 5,5 3,4
Uoppgitt 0,5 0,8 0,6 1,0 0,3 0,6 0,2
1  Gruppert etter mors fødeland.
2  EU-/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
3  Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Standardtegn i tabeller