Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barnevern

2   Grunnlagsdata for statleg regionalt barnevern. Tal for 20051
  Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst Oslo Trondheim Sum alle regionar og kommunar
Folkemengd totalt  462 779  490 462  956 855  899 870 1 133 229  538 411  158 613 4 640 219
Talet på innbyggjarar 0-19 år  121 902  131 672  266 985  232 797  294 651  118 267 39 712 1 205 986
Barn med statlege regionale barnevernstiltak per 31.12  350  300 1 185  728 1 165  618  223 4 569
Barn i statlege regionale fosterheimar (f 691) per 31.12  116  124  441  344  515  352  117 2 009
Barn i ordinære fosterheimar per 31.12  708  665 1 139 1 279  926  388  215 5 320
Barn i barnevernsinstitusjonar (f 692) per 31.12  171 96  379  251  354  215 73 1 539
Barn i heimebaserte tiltak per 31.12 63 80  365  133  296 51 33 1 021
Årsverk i statleg regionalt barnevern i alt  429  330 1 018  625  729  354 60 3 545
Opphald i barnevernsinstitusjonar i løpet av året  391  220  981  788  958  752  193 4 283
Opphald i statleg regionale fosterheimstiltak i løpet av året  246  201  696  599  793  459  152 3 146
Opphald i heimebaserte barnevernstiltak i løpet av året  185  209  803  436  709  120 91 2 553
Behandlingsdagar i barnevernsinstitusjonar i løpet av året 59 799 31 288  144 241 88 951  130 467 77 874 25 825  558 445
Behandlingsdagar i statleg regionale fosterheimar i løpet av året 23 037 20 022 91 697 74 921 68 006 16 739 10 452  304 874
Behandlingsdagar i heimebaserte barnevernstiltak i løpet av året 11 028 13 580 19 157 34 622 30 530 13 342 0  122 259
Brutto driftsutgifter, statleg regionalt barnevern2  438 977  286 093 1 144 771  710 589  988 989  394 139 95 651 4 059 209
Brutto driftsutgifter, statlege fosterheimar (f 691)2 54 063 39 007  148 732  163 393  156 794 38 877 13 083  613 949
Brutto driftsutgifter, barnevernsinstitusjonar (f 692)2  339 538  184 668  868 317  426 959  673 121  275 287 73 145 2 841 035
Brutto driftsutgifter, heimebaserte tiltak (f 693)2 8 948 23 168 53 372 45 811 83 225 10 111 0  224 635
Brutto driftsutgifter, barneverntenesta (f 694)2 36 428 39 250 74 349 74 426 75 849 69 863 9 423  379 588
                 
1  Tal for 2005 er endelege. Rekneskapsomgrepa for statleg regionalt barnevern er ikkje direkte samanliknbare med rekneskapsomgrepa som vert nytta for Oslo og Trondheim kommune. For meir informasjon om innhaldet i publiseringa, sjå Om statistikken.
2  Brutto driftsutgifter er gitt i 1000 kroner.

Standardtegn i tabeller