Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barnevern

1   Nøkkeltal for statleg regionalt barnevern. 20051
  Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst Oslo Trondheim
1. Fordeling av utgifter              
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbyggjar i kroner  949  583 1 196  790  873  732  603
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbyggjar 0-19 år i kroner 3 601 2 173 4 288 3 052 3 356 3 333 2 409
Del brutto driftsutgifter til barn i statleg regionale fosterheimar, prosent 12,3 13,6 13,0 23,0 15,9 9,9 13,7
Del brutto driftsutgifter til barn i barnevernsinstitusjon, prosent 77,3 64,5 75,9 60,1 68,1 69,8 76,5
Del brutto driftsutgifter til barn i heimebaserte tiltak, prosent 2,0 8,1 4,7 6,4 8,4 2,6 0,0
Del brutto driftsutgifter til barnevernstenesta, prosent 8,3 13,7 6,5 10,5 7,7 17,7 9,9
               
2. Dekningsgrader              
Barn i statleg regionale barnevernstiltak pr 31.12 per 1000 inbyggjarar 0-19 år 2,9 2,3 4,4 3,1 4,0 5,2 5,6
Barn med statleg regionale barnevernstiltak per årsverk per 31.12 0,8 0,9 1,2 1,2 1,6 1,7 3,7
               
3. Produktivitet              
Brutto driftsutgifter (funksjonane 691, 692, 693 og 694) per barn med statleg regionale tiltak i løpet av året  534 035  454 116  461 601  389 791  402 028  296 122  219 383
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon i løpet av året  868 384  839 400  885 135  541 826  702 632  366 073  378 990
Brutto driftsutgifter per barn i heimebaserte barnevernstiltak i løpet av året 48 368  110 852 66 466  105 071  117 384 84 258 0
Brutto driftsutgifter per barn i statleg regionale fosterheimar i løpet av året  219 768  194 065  213 695  272 776  197 723 84 699 86 072
               
1  Tal for 2005 er endelege tal. Rekneskapsomgrepa for statleg regionalt barnevern er ikkje direkte samanliknbare med rekneskapsomgrepa som vert nytta for Oslo og Trondheim kommune. For meir informasjon om innhaldet i publiseringa, sjå Om statistikken

Standardtegn i tabeller