Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

41 Forelegg og idømte bøter, etter botens størrelse og type hovedlovbrudd. 2011. Kroner
Type hovedlovbrudd Alle forelegg og bøter Forenklet forelegg, forelegg eller bot ved dom Bot sammen med annen reaksjon
-1 999 2 000-4 999 5 000-9 999 10 000- -1 999 2 000-4 999 5 000-9 999 10 000-
Alle typer lovbrudd  302 287  113 898  128 553 43 894 8 751 29  740 2 019 4 403
                   
Forbrytelser 21 203  423 8 499 6 456 2 753 24  610 1 234 1 204
                   
Forbrytelse mot straffeloven 13 019  112 3 317 5 146 1 920 23  583 1 087  831
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  122 - - 1 - 2 21 39 59
Vold mot offentlig tjenestemann 97 - - - - 1 18 31 47
Annet 25 - - 1 - 1 3 8 12
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 98 - 20 62 7 - 2 2 5
Rasediskriminering - - - - - - - - -
Innbrudd 90 - 17 59 6 - 2 2 4
Annet 8 - 3 3 1 - - - 1
Allmennfarlig forbrytelse 5 636 51 2 209 1 807  517 12  278  462  300
Forsettlig forvoldelse av ildebrann - - - - - - - - -
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 1 - - - 1 - - - -
Narkotikaforbrytelse 5 413 48 2 096 1 737  510 12  276  456  278
Grov narkotikaforbrytelse 28 - - - - - 2 5 21
Annet  194 3  113 70 6 - - 1 1
Falsk forklaring 19 - - - 1 - 6 7 5
Falsk anklage 17 - 2 1 2 - 1 7 4
Pengefalsk - - - - - - - - -
Dokumentfalsk  604 11  152  222 98 - 21 59 41
Seksualforbrytelse  516 - 12  205  265 - 3 15 16
Voldtekt - - - - - - - - -
Voldtektsforsøk - - - - - - - - -
Incest - - - - - - - - -
Seksuell omgang med barn 4 - - - - - - - 4
Under 10 år - - - - - - - - -
Under 14 år - - - - - - - - -
Under 16 år 4 - - - - - - - 4
Annen seksuell omgang - - - - - - - - -
Pornografi 31 - 1 10 12 - - 7 1
Annet  481 - 11  195  253 - 3 8 11
Forbrytelse mht. familieforhold 18 - 2 - 1 - 3 5 7
Forbrytelse mot den personlige frihet  165 - 18 67 17 - 11 19 33
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 1 637 2  152  854  423 1 28 87 90
Legemsfornærmelse 1 577 2  152  853  420 1 21 71 57
Legemsbeskadigelse 37 - - 1 1 - 6 12 17
Grov legemsbeskadigelse - - - - - - - - -
Drapsforsøk - - - - - - - - -
Drap - - - - - - - - -
Uaktsomt drap 4 - - - 2 - - - 2
Annet 19 - - - - - 1 4 14
Ærekrenkelse - - - - - - - - -
Underslag  158 1 21 64 29 - 12 23 8
Tyveri 2 455 32  411 1 217  295 6  139  200  155
Simpelt tyveri 1 882 30  368 1 103  231 1 49 72 28
Grovt tyveri  360 - 29 80 48 3 50 84 66
Brukstyveri av motorkjøretøy  213 2 14 34 16 2 40 44 61
Utpressing og ran 11 - - 1 - - 3 4 3
Utpressing 3 - - 1 - - 1 1 -
Ran 7 - - - - - 2 3 2
Grovt ran 1 - - - - - - - 1
Utpressing og ran, diverse - - - - - - - - -
Bedrageri og utroskap  368 4 33 94 60 1 27 96 53
Forbrytelse i gjeldsforhold 3 - - 1 1 - - 1 -
Skadeverk  576 4  170  278 92 - 8 12 12
Simpelt skadeverk  568 4  167  277 91 - 8 10 11
Grovt skadeverk 8 - 3 1 1 - - 2 1
Misbruk av forretningshemmeligheter - - - - - - - - -
Heleri og hvitvasking  604 7  115  270  102 1 20 49 40
Simpelt heleri og hvitvasking  546 5 92  254 96 1 18 46 34
Grovt heleri og hvitvasking 6 - - - 1 - - 1 4
Annet 52 2 23 16 5 - 2 2 2
Annen forbrytelse mot straffeloven 12 - - 2 10 - - - -
                   
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 6 977  294 5 019 1 053  203 1 19  105  283
Narkotika, bruk 4 215  208 3 044  564 60 1 13 91  234
Narkotika, besittelse 2 758 86 1 973  488  143 - 6 14 48
Narkotika, diverse 4 - 2 1 - - - - 1
                   
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift 12 - - - 5 - - - 7
                   
Forbrytelse mot ligningsloven  272 - - 13  254 - - - 5
                   
Forbrytelse mot tolloven 49 1 1 7 29 - 1 6 4
                   
Forbrytelse mot alkoholloven 1 - - - 1 - - - -
                   
Forbrytelse mot andre lover  873 16  162  237  341 - 7 36 74
                   
Forseelser  281 084  113 475  120 054 37 438 5 998 5  130  785 3 199
                   
Forseelse mot straffeloven 9 913 1 040 3 829 4 051  973 - 5 7 8
Skadeverk 89 11 51 25 2 - - - -
Naskeri 3 515  926 2 345  217 24 - 3 - -
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 4 027 7  722 2 628  666 - - 2 2
Telefonsjikane  120 1 41 65 11 - - - 2
Annet 2 162 95  670 1 116  270 - 2 5 4
                   
Forseelse mot veitrafikkloven  244 644 94 841  112 183 30 285 3 359 5  115  743 3 113
Promillekjøring 3 720 - 13  236  209 2 88  499 2 673
Annen forseelse mot veitrafikkloven  240 924 94 841  112 170 30 049 3 150 3 27  244  440
                   
Forseelse mot politivedtektene 2 658 10 1 201 1 352 95 - - - -
                   
Forseelse mot lov om merverdiavgift  127 - 12 24 91 - - - -
                   
Forseelse mot tolloven 20 413 17 497 1 692  464  733 - 2 8 17
                   
Forseelse mot alkoholloven  644 34  510 62 33 - 2 2 1
                   
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  103 - - 9 93 - - - 1
                   
Forseelse mot andre lover 2 582 53  627 1 191  621 - 6 25 59

Standardtegn i tabeller