1801 1900 1900
Klikk på bildet for å se listen fra Alstahaug prestegård i sin helhet

 Andre folketellinger:
Dikterpresten Petter Dass var sogneprest i Alstahaug fra 1689 til sin død i 1707. Maleri fra Melhus kirke.

Også i 1701 ble det holdt en slags folketelling, men fordi den bare omfattet menn, kalles den gjerne manntall. Befolkningen i byene og i Finnmark ble heller ikke registrert der.
Dette manntallet er dessverre ikke fullstendig, det mangler for nesten hele Øst- og Sørlandet. Det ble opptatt etter en kongelig resolusjon av 26. juli 1701, og fra Rentekammeret i København ble det sendt ut en modell for hvordan manntallet skulle innrettes. Det var fogd, sorenskriver og prest i det enkelte distrikt som skulle stå ansvarlig for manntallsføringen.
I manntallene finner vi navn, alder og stand eller yrke for alle gutter og menn knyttet til gård, husmannsplass, bergverk og lignende. Ut fra det bevarte materialet anslo Tallak Lindstøl i 1887 at det samlede folketallet i 1701 må ha vært rundt 504 000.

Seglet og underskriften til Petter Dass.

I listen fra Alstahaug prestegjeld i 1701, i "Sognepræstens Gaard", finner vi Hr. Petter Dass, 54 år. Hans kone er naturligvis ikke nevnt, men sønnen Anders Dass står oppført som "Studios nu i Kiøbenhafn". I tillegg var ni mannlige tjenere listeført med navn og alder. Petter Dass finner vi igjen bakerst i manntallet hvor han signerte det sammen med fogden og sorenskriveren.

Andre folketellinger