Lukk vinduet  


149 Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. 2011
Type lovbrudd I alt Uoppklarte Oppklarte
Henlagt, manglende opplysning om gjernings-person Henlagt, manglende bevis Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Overført til konfliktråd Forelegg Tiltale Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
Alle typer lovbrudd  363 189  137 436 39 345 8 970 1 215 7 587 2 426 68 568 74 957 22 685
                     
Forbrytelser  250 826  129 581 26 564 4 757  716 4 448 1 632 23 266 48 224 11 638
Forbrytelser mot straffeloven  222 281  129 013 24 166 4 328  592 3 968 1 577 11 467 38 307 8 863
Forbrytelse mot den offentlige myndighet 2 122 13  238 12 14  189 5 13 1 562 76
Vold mot offentlig tjenestemann 1 234 7 84 5 9  129 2 4  956 38
Annet  888 6  154 7 5 60 3 9  606 38
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 3 182 2 009  263 60 5  101 23 96  503  122
Rasediskriminering 7 1 3 1 - 1 - - 1 -
Innbrudd 2 852 1 941  222 35 2 88 19 82  355  108
Annet  323 67 38 24 3 12 4 14  147 14
Allmennfarlig forbrytelse 20 484  557 2 250  291 82  400 - 5 043 10 499 1 362
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 89 26 23 1 - 16 - - 22 1
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 41 6 22 1 - 7 - 1 4 -
Narkotikaforbrytelse 18 513  475 1 911  205 74  347 - 4 830 9 381 1 290
Grov narkotikaforbrytelse 1 160 14  104 1 8 21 - 2  995 15
Annet  681 36  190 83 - 9 -  210 97 56
Falsk forklaring  670 1  147 28 8 9 - 5  423 49
Falsk anklage  418 2  224 21 5 7 1 5  134 19
Pengefalsk  207  146 40 4 1 4 - - 12 -
Dokumentfalsk 4 376  378  912  393 29 54 14  609 1 579  408
Seksualforbrytelse 3 816  400 1 325 22 24  136 6  382 1 210  311
Voldtekt  850  132  509 - 7 10 - -  173 19
Seksuell omgang v/trusler, underfundig atferd o.l. 6 - - - - - - - 6 -
Seksuell omgang med bevisstløs - - - - - - - - - -
Voldtektsforsøk 96 49 37 - - 2 - - 6 2
Incest 67 - 19 - 1 2 - - 33 12
Seksuell omgang med barn  800 13  221 1 7 42 - -  386  130
Seksuell omgang med barn under 10 år  130 3 56 - 3 17 - - 34 17
Seksuell omgang med barn under 14 år  353 4  103 - 2 19 - -  179 46
Seksuell omgang med barn under 16 år  317 6 62 1 2 6 - -  173 67
Annen seksuell omgang  111 1 34 - - - - - 68 8
Pornografi  210 8 47 5 - 9 2 23  103 13
Annet 1 676  197  458 16 9 71 4  359  435  127
Forbrytelse mht. familieforhold 2 243 2 1 565 15 21 22 10 2  412  194
Forbrytelse mot den personlige frihet 6 549  400 2 815  271 40  436  123  125 1 848  491
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 14 845 1 328 4 607  258 64  567  748 1 480 3 873 1 920
Legemsfornærmelse 11 720  834 3 700  247 50  473  687 1 473 2 419 1 837
Legemsbeskadigelse 2 807  474  826 8 13 76 61 3 1 281 65
Grov legemsbeskadigelse 23 6 8 - - - - - 9 -
Drapsforsøk 44 - 9 - - 8 - - 26 1
Drap 30 - 3 - - 4 - - 23 -
Uaktsomt drap 45 - 6 - - 3 - - 35 1
Annet  176 14 55 3 1 3 - 4 80 16
Ærekrenkelse  436 54 91 99 - 31 9 - -  152
Underslag 1 310 74  410  150 17 15 47  124  317  156
Tyveri  128 072  106 961 4 827 1 033  125 1 285  227 2 161 9 602 1 851
Simpelt tyveri 72 917 60 520 2 741  755 87  781  156 1 969 4 692 1 216
Grovt tyveri 45 760 39 815 1 371  234 20  377 44  122 3 405  372
Brukstyveri av motorkjøretøy 9 395 6 626  715 44 18  127 27 70 1 505  263
Utpressing og ran 1 677  984  249 12 3 33 2 -  379 15
Utpressing 55 8 25 2 - - 2 - 13 5
Ran 1 233  769  154 8 3 25 - -  266 8
Grovt ran  334  190 52 1 - 8 - - 82 1
Utpressing og ran, diverse 55 17 18 1 - - - - 18 1
Bedrageri og utroskap 10 884 4 223 1 722 1 168 71 85 37  230 2 662  686
Forbrytelse i gjeldsforhold  315 - 79  157 7 6 - 5 42 19
Skadeverk 16 370 11 454 1 311  265 25  511  320  687 1 152  645
Simpelt skadeverk 15 578 11 008 1 241  251 23  487  311  680  943  634
Grovt skadeverk  789  446 70 14 2 24 8 6  209 10
Misbruk av forretningshemmelighet 3 - - - - - 1 1 - 1
Heleri og hvitvasking 4 160 17 1 038 37 46 72 5  493 2 090  362
Simpelt heleri og hvitvasking 3 675 15  903 31 43 61 3  439 1 865  315
Grovt heleri og hvitvasking  162 - 25 1 2 3 - 1  126 4
Annet  323 2  110 5 1 8 2 53 99 43
Annen forbrytelse mot straffeloven  145 10 53 32 5 5 - 7 8 25
                     
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 22 726  469 1 468  127 56  415 3 10 058 7 974 2 156
Narkotika, bruk 14 010 6  617 31 28  211 2 6 288 5 557 1 270
Narkotika, besittelse 8 119 61  744 88 26  194 1 3 740 2 402  863
Narkotika, diverse  597  402  107 8 2 10 - 30 15 23
                     
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  217 - 15 3 6 1 - 14  171 7
                     
Forbrytelse mot ligningsloven 1 102 -  116 9 18 3 -  446  403  107
                     
Forbrytelse mot tolloven  150 5 15 3 5 - - 31 89 2
                     
Forbrytelse mot alkoholloven 10 - 2 - - - - 5 3 -
                     
Forbrytelse mot andre lover 4 340 94  782  287 39 61 52 1 245 1 277  503
                     
Forseelser  112 363 7 855 12 781 4 213  499 3 139  794 45 302 26 733 11 047
Forseelse mot straffeloven 39 457 4 773 4 796 1 746  196 2 264  746 12 080 6 487 6 369
Skadeverk 2 888 2 254  161 31 1 48 52  100 92  149
Naskeri 13 353 1 065  710  720 70 1 410  458 4 335 1 513 3 072
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 10 595  321 1 866  200 44  366 47 4 573 2 253  925
Telefonsjikane 1 095  214  200 95 3 35 31  132  118  267
Annet 11 526  919 1 859  700 78  405  158 2 940 2 511 1 956
                     
Forseelse mot veitrafikkloven 55 922 1 682 5 964 1 996  179  680 26 25 057 17 620 2 718
Promillekjøring 7 797 2  930 23 19  150 -  419 6 060  194
Annet 48 125 1 680 5 034 1 973  160  530 26 24 638 11 560 2 524
                     
Forseelse mot løsgjengerloven 2 - - - - 1 - - - 1
                     
Forseelse mot politivedtektene 3 918 7  208 50 22 55 5 2 890  414  267
                     
Forseelse mot lov om merverdiavgift  354 - 17 - 5 1 -  192  113 26
                     
Forseelse mot tolloven 2 084 20  148 86 18 5 - 1 553  138  116
                     
Forseelse mot alkoholloven 1 036 6 71 12 1 20 1  724  118 83
                     
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  326 8  117 14 - - -  119 37 31
                     
Forseelse mot andre lover 9 264 1 359 1 460  309 78  113 16 2 687 1 806 1 436
Kilde: Lovbrudd, etterforskede, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lovbrudde/ 

Standardtegn i tabeller