Påløptprinsippet

innebærer at en transaksjon registreres i den samme perioden som den økonomiske hendelsen som gav opphav til den fant sted. For eksempel skal en stønadsytelse registreres når den er opptjent – ikke når den utbetales. Opptjente ikke-utbetalte stønader vil registreres som en fordring for husholdningene og en gjeld for staten i nasjonalregnskapets finansregnskap.