Boforhold basert på administrative registre

Tidligere har det blitt publisert lignende statistikk om husholdningenes boliger i Folke- og boligtellinger, men disse er ikke nødvendigvis sammenlignbare med tabeller i denne statistikken.

Det finnes også statistikk om boforhold basert på levekårsundersøkelsen, se www.ssb.no/bo