[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1999 Veitrafikkulykker med personskade,1998:

Veitrafikkulykker med personskade,1998:

Verste ulykkesår hittil på 1990-tallet


1998 er hittil det verste ulykkesåret på 1990-tallet, med 8 864 politirapporterte veitrafikkulykker. Antall omkomne i trafikken i fjor var det høyeste siden i 1989, og en må 20 år tilbake for å finne høyere skadetall enn i 1998.

I de 8 864 ulykkene i fjor, mistet 352 personer livet og til sammen 12 120 personer ble skadd. Dette er 49 flere omkomne og nesten 300 flere skadde enn i 1997.

Færre drepte og skadde barn

Antall drepte og skadde barn under 15 år gikk ned fra 1997 til 1998. I 1998 mistet 16 barn i denne aldersgruppen livet, mens 996 kom til skade. Tilsvarende tall for 1997 var henholdsvis 19 og 1 013. Av de 16 omkomne barna i fjor var tre bilpassasjerer, fire syklister, sju fotgjengere og to akende. Nesten halvparten av de skadde barna var bilpassasjerer.

Av de 996 skadde barna i fjor, var 88 på vei til/fra skole. To barn i aldersgruppen 10-14 år mistet livet på skoleveien. I 1997 ble 94 skadd på vei til/fra skole, ingen ble drept.

Flere ungdommer mistet livet

89 ungdommer i alderen 15-24 år mistet livet på veiene i fjor, mot 75 i 1997. Det var om lag like mange omkomne bilførere i denne aldersgruppen i 1998, sammenlignet med 1997. Derimot økte tallet på omkomne bilpassasjerer i denne aldersgruppen, fra 19 i 1997 til 29 i 1998. De fem siste årene har i gjennomsnitt 77 personer mellom 15 og 24 år blitt drept i trafikken. 3 645 personer mellom 15 og 24 år kom til skade i 1998. Dette er 2 prosent flere enn i 1997.

Størst økning i aldersgruppen 25-64 år

Antall omkomne personer i aldersgruppen 25-64 år økte fra 137 i 1997 til 166 i 1998. Dette er den største økningen, også relativt sett, i de fem aldersgruppene statistikken viser. Også skadetallene økte mest i aldersgruppen 25-64 år i 1998, sett i forhold til året før.

For de i aldersgruppen over 64 år var det små forandringer i skadetallene fra 1997 til 1998, mens antall drepte økte fra 72 til 81.

Motorsykkelulykker

Tallet på dødsofre i motorsykkelulykker gikk opp fra 27 i 1997 til 36 i 1998. Skadetallene gikk noe ned for tung motorsykkel fra 1997 til 1998. Derimot var det nesten en fordobling av antall skadde personer på lett motorsykkel i 1998, sammenlignet med 1997.

Færre skadde, men flere drepte syklister

25 syklister mistet livet og 888 kom til skade i 1998. Det har ikke vært så mange omkomne syklister siden i 1992. Derimot er tallet på skadde syklister i 1998 det laveste siden 1990. Foruten de fire barna som omkom på sykkel i fjor, var elleve i aldersgruppen 25-64 år og ti var over 64 år.

Flest utforkjøringer

I 1997 var nesten 34 prosent av alle dødsulykkene møteulykker og 31 prosent var utforkjøringer. Dette ulykkesmønsteret forandret seg i 1998, hvor 31 prosent av dødsulykkene var møteulykker og 32 prosent var utforkjøring.

Antall ulykker i 1998 økte mest i fylkene Akershus, Hedmark, Oslo og Buskerud med henholdsvis 68, 55, 54 og 54 flere ulykker enn i 1997. Fylkene Rogaland og Sør-Trøndelag hadde størst nedgang i 1998, med henholdsvis 42 og 35 færre ulykker enn i 1997.

Om statistikken

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 2]

Figur 2: Personer drept eller skadd, etter alder. 1998. Prosent


[Figur 3]

Figur 3: Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1989-1998


[Figur 4]

Figur 4: Personer drept eller skadd, etter kjønn. 1989-1998. Prosent


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 19, 1999 [an error occurred while processing this directive]