[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 17, 1999 Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kvartal 1998:

Svak oppjustering av BNP-veksten i 1998


Ifølge reviderte nasjonalregnskapstall økte bruttonasjonalproduktet (BNP) med 2,1 prosent i volum fra 1997 til 1998. Dette er en beskjeden oppjustering av tidligere vekstanslag som var 2,0 prosent. For Fastlands-Norge er veksten justert opp fra 2,9 til 3,3 prosent. De nye beregningene viser at det var et underskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 16,3 milliarder kroner i 1998. Tidligere publiserte tall viste et underskudd på 9,2 milliarder kroner.

De totale innenlandske anvendelser vokste i volum med 5,4 prosent fra 1997 til 1998, en oppjustering på om lag 1 prosentpoeng. Bruttoinvesteringer i fast kapital økte med 8,1 prosent i volum, mens konsum i offentlig forvaltning økte med 3,7 prosent, begge størrelser justert opp i forhold til tidligere publiserte tall. Konsumveksten for husholdningene og ideelle organisasjoner er beregnet til 3,1 prosent, om lag samme vekst som tidligere beregnet.

Tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning hadde en samlet produksjonsvekst målt i volum på 4,3 prosent i 1998, en svak oppjustering av tidligere anslag. Den sterkeste produksjonsveksten fant sted innenfor post og telekommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting. Begge disse næringene hadde en beregnet volumvekst på over 8 prosent.

Det oppjusterte underskuddet på driftsbalansen skyldes i hovedsak nye tall for import av oljeplattformer og skip i 1998. Samlet importvekst målt i volum er revidert opp fra 6,9 til 9,1 prosent. De reviderte tallene viser en volumvekst i samlet eksport på 0,5 prosent fra 1997 til 1998, det samme som tidligere publisert.

Nye foreløpige tall for 1997

Revisjonen av 1997-tallene har ført til at vekstraten for BNP er justert opp fra 3,4 til 4,3 prosent, mens veksten i Fastlands-Norge er revidert opp fra 3,7 til 4,4 prosent. Konsumveksten for husholdningene og ideelle organisasjoner er justert opp fra 3,4 til 3,7 prosent. De nye tallene viser at volumveksten i bruttorealinvesteringene var om lag 15 prosent målt i volum, en oppjustering på 2,5 prosentenheter. Eksport og import har om lag samme vekst som tidligere beregnet.

Nedjustering av BNP-veksten for 1996

Endelig nasjonalregnskap for 1996 viser en volumvekst i BNP på 4,9 prosent, mens tidligere anslag viste 5,5 prosent. Veksten i husholdningenes og ideelle organisasjoners samlede konsum er nå beregnet til 5,3 prosent, en oppjustering fra 4,7 prosent. Konsumveksten i kommuneforvaltningen for 1996 er revidert ned fra 3,2 til 2,6 prosent, mens konsumveksten i statsforvaltningen er ubetydelig revidert.

Innarbeiding av ny strukturstatistikk har ført til at flere næringstall i nasjonalregnskapet er revidert. For industrien er volumveksten i bruttoproduktet nå beregnet til 1,1 prosent, mens tidligere anslag viste en vekst på 2,3 prosent. I tjenesteytende næringer er veksten i bruttoproduktet justert opp fra 4,4 til 4,7 prosent. I andre vareproduserende næringer og offentlig forvaltningsvirksomhet er utviklingen i bruttoproduktene revidert ned.

Om statistikken

Nasjonalregnskapet følger en fast revisjonssyklus, der det tar vel to år fra de første foreløpige tallene publiseres til endelige tall foreligger. Det er tre hovedgrunner til revisjoner: For det første innarbeides ny informasjon om regnskapsåret, for det andre brukes det mer detaljerte og nøyaktige beregningsmetoder og for det tredje endres basisåret. Det siste påvirker tallene for volum- og prisendringer.

Ny statistikk
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Nasjonalregnskapsstatistikk. Mer informasjon: Pia.Tonjum@ssb.no, tlf. 21 09 48 34, Karin.Snesrud@ssb.no, tlf. 21 09 48 81, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 17, 1999 [an error occurred while processing this directive]