[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Produsentprisindeksen, per 15

Produsentprisindeksen, per 15. mars 1999:

Økt oljepris presset indeksen opp


Produsentprisindeksen totalt økte med 0,6 prosent fra februar til mars. Det er den sterkeste veksten på ti måneder. Den viktigste årsaken til dette var en kraftig økning i råoljeprisen. Fra mars 1998 til mars 1999 (12-månedersendringen) steg totalindeksen med 1,3 prosent, etter en økning på 0,4 prosent i forrige måned.

Gruppen oljeutvinning og bergverksdrift hadde en vekst på hele 6,3 prosent fra forrige måned. Økningen skyldes i all hovedsak prisoppgangen på råolje, som steg med mer enn 24 prosent målt i norske kroner. Vi må tilbake til januar 1991 for å finne en sterkere vekst fra en måned til neste.

Oljeprisutviklingen i mars

Tidlig i mars begynte rykter om kontakt mellom viktige OPEC-land å påvirke prisene. Disse samtalene, og senere avtalen om kutt i produksjonen i OPEC og andre viktige eksportland (blant annet Norge), har presset prisen kraftig opp. Dette skyldes dels at de ledende eksportørene i OPEC virker fast i sin tro på at avtalen vil bli fulgt. Men også det at Norge, verdens nest største olje-eksportør, har satt som betingelse at OPEC holder seg til avtalen har bidratt til å styrke tilliten i markedet. Likevel er det en viss avventende spenning i markedet. Land i OPEC har ofte brutt slike avtaler om produksjonskutt. Senest i fjor ble en lignende avtale om produksjonskutt ikke implementert til fulle.

Prisøkning på raffinerte oljeprodukter

Industriens produsentpriser økte 0,1 prosent, noe svakere enn forrige måneds oppgang på 0,3 prosent. Det er prisene på de raffinerte oljeproduktene som bærer industriens priser denne gangen. Det var blant annet kraftig prisoppgang på diverse fyringsoljer, hvor bidraget fra salg til eksportmarkeder er sterkest. På råvarebørsen i London økte for eksempel prisen på marine gassoljer med drøyt 23 prosent. Men også på hjemmemarkedet var det en relativt sterk økning.

Årsaken til at industriprisene ikke økte mer enn 0,1 prosent var en prisnedgang på en del andre varer. Næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer hadde en prisnedgang på 0,2 prosent. På hjemmemarkedet var det ulike kjøttvarer som hadde den sterkeste nedgangen i pris, men det var likevel prisutviklingen på eks-portmarkedet som bidro mest til nedgangen. Her var det spesielt en nedgang i prisene på fisk og enkelte fiskevarer.

Også metallene viser en nedgang fra februar til mars. Det var i all hovedsak lavere priser på jern, stål og ferrolegeringer på eksportmarkedet som bidro her.

Om statistikken

Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter, og beregningene bygger på om lag 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

[Figur 7]

Figur 7: Oljepris, Brent Blend spotpris.Januar 1997-mars 1999. Kroner


Ny statistikk
Produsentprisindeksen,per 15. mars 1999.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Katharina.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 47 42, eller Erik.Skauen@ssb.no, tlf. 21 09 48 91.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]