[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Porteføljeundersøkelsen, 31. desember 1997:

Porteføljeinvesteringer i utlandet økte med 114 milliarder


Markedsverdien av norske porteføljeinvesteringer i utenlandske aksjer, verdipapirfondsandeler og obligasjoner var i alt 254 milliarder kroner ved utgangen av 1997. Av dette utgjorde obligasjoner 186 milliarder, eller nær 75 prosent. Til sammenligning var tilsvarende verdipapirbeholdning ved utgangen av 1996 på 140 milliarder.
Statens Petroleumsfond er den største norske investor i utenlandske obligasjoner, og økte sine beholdninger med 62 milliarder i løpet av 1997. Ved utgangen av 1997 hadde Petroleumsfondet beholdninger av obligasjoner til en verdi av 106 milliarder kroner.

Beholdningene av utenlandske obligasjoner hos øvrige norske investorer økte med 17 milliarder i løpet av 1997. Ved utgangen av 1997 var livsselskapenes og bankenes og kredittforetakenes obligasjonsbeholdninger på henholdsvis 45 og 21 milliarder kroner. Med unntak av skadeforsikring var beholdningen av utenlandske porteføljeobligasjoner hos andre sektorer og næringer svært små.

Også betydelige aksjebeholdninger
Beholdningen av porteføljeinvesteringer i utenlandske aksjer og verdipapirfondsandeler økte med 35 milliarder, og utgjorde 68 milliarder kroner ved utgangen av 1997. Her var det livsforsikringsselskapene og verdipapirfondene som dominerte, med beholdninger på henholdsvis 29 og 13 milliarder kroner. De ikke-finansielle foretakenes beholdninger av porteføljeaksjer utgjorde ved utgangen av 1997 i alt 9 milliarder, mens husholdningene anslås å sitte med aksjer og verdipapirfondsandeler til en verdi av om lag 6 milliarder kroner.

Nordmenn investerer hovedsakelig i porteføljepapirer utstedt i USA, Tyskland, Storbritannia, Sverige og Japan. Mer enn 70 prosent av norske porteføljeinvesteringer er foretatt i disse landene. Mens USA og Storbritannia er viktige for aksje- og verdipapirfondsandelsmarkedet, kjøper nordmenn obligasjoner i USA og Tyskland. Plasseringene i japanske obligasjoner viste dessuten sterk vekst i løpet av året, fra 6 milliarder kroner i 1996 til 20 milliarder ved utgangen av 1997.

Om statistikken
Statistisk sentralbyrå har kartlagt beholdningen av norske porteføljeinvesteringer i utlandet for årene 1996 og 1997. Porteføljeundersøkelsen er gjennomført etter initiativ fra IMF, og ble gjennomført samtidig i 32 land. Den norske undersøkelsen dekker beholdningen av porteføljeinvesteringer i utenlandske aksjer og obligasjoner eller andre verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år. Porteføljeplasseringer skiller seg fra direkte investeringer på den måten av den direkte investor har til hensikt å etablere en varig økonomisk forbindelse og utøve effektiv innflytelse på virksomheten i investeringsobjektet. Beholdningen av norsk direkte investert kapital i utlandet blir for øvrig hvert år publisert av Norges Bank, og bygger på tallmateriale fra Skattedirektoratets utenlandsoppgave.

Nordmenns totale beholdninger av utenlandske aksjer og obligasjoner, slik de fremkommer i finanstellingen, var ved utgangen av 1997 henholdsvis 177 og 341 milliarder kroner i markedsverdier. Porteføljeundersøkelsen har dessuten anslått husholdningssektorens beholdninger av utenlandske verdipapirer til om lag 6 milliarder kroner. Disse tallene fremkommer ikke i finanstellingen. Økningen i markedsverdibeholdningen av porteføljeinvesteringer gjenspeiler både nyinvesteringer og rene verdiendringer i eksisterende beholdninger, som for eksempel valutakursendringer, oppskrivinger og avskrivinger. Tallene for endringen i beholdningene av porteføljeinvesteringer er derfor ikke direkte sammenlignbare med utenriksregnskapets transaksjonstall for porteføljeaksjer og -obligasjoner.

[Figur 3]

Figur 3: Porteføljeinvesteringer i utlandet. Institusjonelle sektorer. 1996 og 1997. Milliarder kroner


[Figur 4]

Figur 4: Porteføljeinvesteringer i utlandet. 1996 og 1997. Milliarder kroner


Ny statistikk
Porteføljeundersøkelsen, 31. desember 1997.
Mer informasjon: Lars.Sundell@ssb.no, tlf. 21 09 45 21, eller Leiv.Ryalen@ssb.no, tlf. 21 09 45 23.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]