[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 5, 1999

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kvartal 1998:

Svakere vekst i norsk økonomi


Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet økte bruttonasjonalproduktet (BNP) med 2,0prosent i volum fra 1997 til 1998. Veksten for Fastlands-Norge var 2,9 prosent. Produksjonsveksten fra året før var i 4. kvartal vesentlig lavere enn i de tre første kvartalene av 1998. For første gang på 1990-tallet var det i 1998 underskudd på driftsbalansen overfor utlandet, foreløpig beregnet til 8,7 milliarder kroner.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner økte i volum med 3,2 prosent fra 1997 til 1998. Varekonsumet økte sterkest, med en vekst på 3,9 prosent. Volumveksten i tjenestekonsumet er beregnet til 2,6prosent. Sesongjusterte tall viser at konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner var 1,5 prosent lavere i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal 1998.

I offentlig forvaltning var konsum målt i volum 2,8 prosent høyere i 1998 enn i 1997. Veksten var noe sterkere i kommuneforvaltningen enn i statsforvaltningen, henholdsvis 3,5 og 1,8 prosent. I kommuneforvaltningen viser de foreløpige tallene en sysselsettingsvekst på 2,4 prosent, mens det var uendret sysselsetting i statsforvaltningen utenom forsvaret.

Sterk vekst i oljeinvesteringene
Bruttoinvesteringene i oljevirksomhet var i 1998 hele 22,3 prosent høyere enn året før målt i faste priser. For Fastlands-Norge viser beregningene en vekst i investeringsvolumet på 2,0 prosent på årsbasis, men en nedgang i 4. kvartal sammenlignet med året før. Mot slutten av året har det vært en klar volumnedgang i boliginvesteringer og investeringer i tjenesteytende næringer. Justert for normale sesongvariasjoner ble totale investeringer i fast kapital redusert fra 3. til 4. kvartal i 1998. Det var oljeinvesteringer og boligbygging som trakk ned, mens investeringer i annet næringsliv og offentlig forvaltning økte.

Forverret utenriksøkonomi
Foreløpige beregninger viser et underskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 8,7 millarder kroner i 1998, mot et overskudd på 56,8 milliarder kroner i 1997. For 4. kvartal 1998 var det et underskudd på 11,5 milliarder kroner. Eksportverdien av råolje og naturgass var i 1998 hele 43,6 milliarder kroner eller vel 26 prosent lavere enn i 1997. Dette skyldes i hovedsak en beregnet prisnedgang på om lag 24 prosent.

Samlet eksport hadde en vekst i volumet på 0,5 prosent i 1998, mens importvolumet økte med 6,9 prosent. For tradisjonelle varer var både eks-port- og importveksten noe høyere, henholdsvis 3,7 og 9,5 prosent. Korrigert for sesongsvingninger økte samlet eksport fra 3. til 4. kvartal i fjor med 1,2 prosent og import med 2,0 prosent.

Redusert oljeutvinning
På årsbasis var det en volumvekst i industriproduksjonen i 1998 på 2,0prosent. I 4. kvartal var det en svak nedgang, 0,4 prosent, sammenlignet med 4. kvartal året før. For olje- og gassutvinning viser de foreløpige tallene en volumnedgang i fjor på 3,5 prosent, noe sterkere i 2. halvår enn i første halvår. I bygge- og anleggsvirksomhet var produksjonsveksten sterk i 1998, med en volumøkning på 4,4 prosent. Sesongjusterte tall viser nedgang i industriproduksjonen fra 3. til 4. kvartal i fjor, mens olje- og gassproduksjonen økte.

For tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning var den beregnede produksjonsveksten i 1998 3,9 prosent. Varehandel og forretningsmessig tjenesteyting bidrog mye til veksten i tjenester. For begge disse næringene var volumveksten svakere i 4. kvartal enn i resten av året. Det var en svak sesongjustert vekst i tjenesteytende næringer fra 3. til 4. kvartal i fjor.

Avtakende sysselsettingsvekst
Foreløpige beregninger viser at det var en økning i sysselsatte personer totalt på 2,3 prosent fra 1997 til 1998. Sysselsettingsveksten var særlig sterk i bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Industrisysselsettingen vokste svakt i 1998, bare 0,6 prosent. For alle hovednæringene var det en avtakende vekst gjennom året.

Om statistikken
Kvartalsvis nasjonalregnskap utarbeides ved å sammenstille korttidsindikatorer for ulike deler av økonomien. Indikatorene benyttes til å frem-skrive nasjonalregnskapsstørrelser fra et basisår, som er det siste detaljerte årsregnskapet. For tiden er 1995 basisår. I kvartalsvis nasjonalregnskap benyttes samme definisjoner og prinsipper som i årlig nasjonalregnskap.

Ny statistikk
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Økonomiske analyser, og hvert år i Norges offisielle statistikk (NOS). Mer informasjon: Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, Pia.Tonjum@ssb.no, tlf. 21 09 48 34, eller Tore.Halvorsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 48.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 5, 1999 [an error occurred while processing this directive]