[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1998

Finansinstitusjoner, 2. kvartal 1998:

Fortsatt sterk utlånsvekst fra bankene


Det var fremdeles en sterk vekst i norske finansinstitusjoners utlån til publikum i 2. kvartal. Den største økningen stod bankene for. Økningen fra forrige kvartal var på 3 prosent, det samme som i 1. kvartal.
Det har vært en større økning i utlånene til publikum enn det har vært i utlånene totalt. Dette skyldes først og fremst at forretningsbankenes utlån til stats- og trygdeforvaltningen er redusert med nesten 20 milliarder kroner i 2. kvartal.

Utlån til publikum omfatter utlån til husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuner og fylkeskommuner.

Utlån til publikum økte med 28 milliarder kroner i 2. kvartal. Tilsvarende økning 1. kvartal var på 30 milliarder. Utlån til publikum utgjør nå 1 035 milliarder kroner. 82 prosent av økningen kom fra bankene og 18 prosent fra finansieringsforetak, mens både statlige låneinstitutter og livs- og skadeforsikringsselskapene hadde en nedgang i sine utlån til publikum.

Avtakende vekst i totale utlån
Veksten i norske finansinstitusjoners totale utlån er blitt betydelig svakere i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Mens de totale utlånene steg med 4 prosent i årets tre første måneder, var økningen i 2. kvartal på bare 2 prosent. Det siste året har utlånene steget med 101 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 9 prosent. Den største økningen har skjedd i bankene, der utlånene har økt med 15 prosent. Norges Bank på sin side har nesten halvert sine utlån de siste 12 månedene, selv om de har økt noe i 2. kvartal. De totale utlånene utgjorde 1 216 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal.

Mens finansinstitusjonenes totale utlån steg med 9 prosent det siste året, har tapsavsetningene i samme periode blitt redusert med 10 prosent. Det har ikke vært noen endring i de totale tapsavsetningene siste kvartal.

Redusert vekst i forvaltningskapitalen
Den totale forvaltningskapitalen i finansinstitusjonene utgjorde 2 167 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Dette er 10 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor. Som følge av den synkende utlånsveksten har imidlertid også forvaltningskapitalen hatt en nedgang i veksten i 2. kvartal. Mens forvaltningskapitalen økte med 5 prosent i årets første kvartal, var den tilsvarende økningen 3 prosent i 2. kvartal.

Som i 1. kvartal hadde bankene også i 2. kvartal den største økningen i forvaltningskapitalen. Imidlertid var det i bankene den største vekstreduksjonen kom. Mens forvaltningskapitalen i bankene økte med 6 prosent i 1. kvartal, var økningen 2 prosent i 2. kvartal. Også de andre finansinstitusjoner hadde lavere vekst i forvaltningskapitalen i forhold til det foregående kvartalet. Unntaket er statlige låneinstitutter.

Renteøkning
Foreløpige tall fra Norges Bank viser at rentenivået i de fleste finansinstitusjonene steg i 2. kvartal. Utlånsrentene i bankene steg med 0,3 prosentpoeng til 6,3 prosent ved utgangen av juni 1998. Rentene i statlige låneinstitutter steg i samme periode med 0,1 prosentpoeng til 4,1 prosent, mens de i livsforsikringsselskaper steg med 0,2 prosentpoeng til 5,5 prosent. Kredittforetakenes gjennomsnittlige utlånsrenter falt med 0,2 prosentpoeng, og lå ved periodens slutt på 6,0 prosent. Gjennomsnittlig innskuddsrente i bankene har også steget, men ikke i samme grad som utlånsrenten. Rentemarginen gikk derfor opp i 2. kvartal.

Om statistikken
Statistisk sentralbyrå har fra og med 1. kvartal 1996 gått over fra månedlig publisering til å presentere kvartalstall for finansinstitusjonene. Endringen i publiseringsform og hyppighet har bakgrunn i at Norges Bank fra 1. januar 1996 tok over arbeidet med innhenting og publisering av detaljerte regn-skapstall for banker, statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper. I den offisielle kvartalsstatistikken er grupperingen av finansinstitusjonene basert på EUs standard for næringsgruppering NACE.

Ny statistikk
Finansinstitusjoner, 2. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall. Mer informasjon og e-post: rolf.marius.torsvik@ssb.no, tlf. 21 09 48 39, hilde.berge.aasen@ssb.no, tlf. 21 09 44 79, eller ole.marius.tidemann@ssb.no, tlf. 21 09 44 68.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 37, 1998 [an error occurred while processing this directive]