[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1998

Barnevern, 1997:

Flere barn mottar hjelpetiltak


Til tross for at antall barn med barnevernstiltak økte med 4,5 prosent siste år, gikk tallet på barn under omsorg ned med 2 prosent. Det er tallet på barn som mottar hjelpetiltak som fortsetter å stige, og for denne gruppen registrerer vi en økning på 6,5 prosent siste år.
Nær 22500 barn hadde ett eller flere tiltak fra barnevernet ved utgangen av 1997. Dette er nær 1000 flere barn enn året før. Økningen skyldes at barnevernet satser mer aktivt på hjelpetiltak i stedet for å overta omsorgen for barna.

Ved utgangen av 1997 var det registrert nær 4 750 barn under omsorg. Dette er 2 prosent færre sammenlignet med året før. Av disse 4750 barna var vel 4 000 plassert i fosterhjem, 350 i barne- og ungdomshjem og vel 300 i andre omsorgstiltak.

Ifølge lov om barnevernstjenester kan barn nå plasseres utenfor hjemmet uten at fylkesnemnda fatter vedtak om omsorgsovertakelse. Fra 1993 ser vi en betydelig økning i antall barn plassert i fosterhjem som hjelpetiltak, fra vel 300 i 1993 til vel 1050 i 1997. I alt var 5100 barn plassert i fosterhjem ved utgangen av 1997. Dette er 4 prosent flere enn året før. Også når det gjelder barn plassert i barne- og ungdomshjem som hjelpetiltak registrerer vi en økning, fra vel 150 barn i 1993 til vel 400 i 1997.

1 100 flere barn mottok hjelpetiltak
Av de 22 500 barna som fikk hjelp fra barnevernet ved utgangen av fjoråret fikk langt de fleste - 17 750 barn - ett eller flere hjelpetiltak. Åtte av ti barn med hjelp fra barnevernet (79 prosent) mottok bare hjelpetiltak. I alt steg tallet på barn med hjelpetiltak fra vel 16 650 i 1996 til 17 750 ved utgangen av 1997, en økning på 6,5 prosent. De hyppigst brukte hjelpetiltakene er fortsatt besøkshjem, støttekontakt og barnehage.

Store fylkesvise forskjeller
Det var 21 barnevernsklienter per 1 000 barn under 18 år ved utgangen av 1997 mot 20 i 1996. Hedmark og Østfold hadde høyest andel barnevernsklienter med henholdsvis 28 og 27 klienter per 1 000 barn. Telemark hadde 26, og deretter fulgte Nord-Trøndelag med 25 klienter per 1 000 barn. Lavest andel hadde Sogn og Fjordane og Akershus med 16 og Møre og Romsdal med 17 per 1 000 barn.

Om statistikken
Barnevernsstatistikken er en individstatistikk hvor det samles inn opplysninger om alle barn hvor det settes i gang undersøkelsessak i barnevernet, og barn som mottar tiltak etter lov om barnevernstjenester. Loven som trådte i kraft 1. januar 1993 gjelder for barn under 18 år, med mulighet til å forlenge tiltaket til barnet fyller 20 år, når det selv samtykker (i 1998 utvidet til 23 år). Ifølge loven kan barn nå plasseres utenfor hjemmet uten at fylkesnemnda treffer vedtak om omsorgsovertakelse. Samtlige kommuner har levert oppgaver for 1997. Kommuner som ved utgangen av 1997 hadde færre enn tre barn med tiltak er prikket ut (:) i tabell 3 og slått sammen med den største kommunen i sitt fylke.

[Figur 1]

Figur 1: Barn 0-17 år med barnevernstiltak ved utgangen av året per 1 000 barn. Fylke. 1996 og 1997


Ny statistikk
Barnevern, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon og e-post: trygve.kalve@ssb.no, tlf. 21 09 46 49, eller johanna.soroy@ssb.no, tlf. 228646 41.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 37, 1998 [an error occurred while processing this directive]