[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 36, 1998

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kvartal 1998:

Dempet vekst i bruttonasjonalproduktet


Bruttonasjonalproduktet (BNP) økte i volum med 1,7 prosent fra 2. kvartal 1997 til 2. kvartal 1998. Reviderte tall for 1. kvartal i år viser en vekst på 4,4 prosent fra tilsvarende kvartal året før. I første halvår 1998 var BNP 3,1 prosent høyere enn i første halvår 1997. Justert for normale sesongvariasjoner ble BNP redusert med 0,2 prosent fra 4. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998, mens det var en vekst på 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.
Sammenlignet med tilsvarende periode året før, økte innenlandsk sluttanvendelse (konsum og bruttoinvestering) med til sammen 3,6 prosent i 2. kvartal 1998. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 3,5 prosent. Det var varekonsumet som vokste kraftigst, med en oppgang på 5,2 prosent. Tjenestekonsumet utviklet seg svakere, med en vekst på 1,4 prosent, noe som delvis kan tilskrives streiken på forsommeren. Sesongjusterte tall viser at konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner steg med 1,9 prosent fra 1. til 2. kvartal i år.

I offentlig forvaltning var konsumet målt i volum 2,9 prosent høyere i 2. kvartal 1998 enn i 2. kvartal i fjor. Konsumet i den sivile delen av statsforvaltningen økte med 3,6 prosent, mens forsvarskonsumet ble redusert med 0,6 prosent. I kommuneforvaltningen steg konsumet med 3,1 prosent i volum.

Fortsatt høye investeringer
I oljevirksomheten økte volumet av bruttoinvesteringer i fast kapital med hele 19,2 prosent fra 2. kvartal 1997 til 2. kvartal i år, mens investeringene i Fastlands-Norge steg med 2,6 prosent. I næringslivet var det en nedgang i investeringene i industri og andre vareproduserende næringer. Investeringene i tjenesteytende næringer økte imidlertid svakt. I offentlig forvaltning økte bruttoinvesteringer i fast kapital med 9,7 prosent. Veksten var særlig sterk for statens investeringer i veger. Sesongjustert utvikling viser en nedgang i fastlandsinvesteringene på 0,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 1998.

Forverret utenriksøkonomi
Norges utenrikshandel med varer og tjenester gav et overskudd på 3,3 milliarder kroner i 2. kvartal 1998. I 1. kvartal var overskuddet på 11,3 milliarder kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 1997 gikk eksporten ned i volum med 1,6 prosent. Eks-port av både tradisjonelle varer og råolje og naturgass ble redusert, mens tjenesteeksporten økte med 1,6 prosent. Importen økte totalt med 2,8 prosent i volum, forårsaket av vekst i import av både tradisjonelle varer og tjenester. Rensket for normale sesongvariasjoner viser de foreløpige tallene en reduksjon i eks-portvolumet på 3,0 prosent fra 1. til 2. kvartal 1998 og en reduksjon i importen på 2,5 prosent.

Rente- og stønadsbalansen overfor utlandet viser for 2. kvartal 1998 et underskudd på 3,7 milliarder kroner, en forbedring på 1,4 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode året før. Driftsbalansen overfor utlandet var i 2. kvartal 1998 på -0,3 milliard kroner.

Svak produksjonsvekst iindustrien
Produksjonsvolumet i Fastlands-Norge lå i 2. kvartal 1998 2,6 prosent over 2. kvartal 1997. I industrien var det en ubetydelig oppgang på 0,1 prosent, mens enkelte tjenesteytende næringer fortsatt har høy vekst. Det gjelder særlig bygge-og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Også i offentlig forvaltningsvirksomhet var det produksjonsvekst i 2. kvartal i forhold til samme kvartal året før, med en samlet oppgang i produksjonsvolumet på 2,1 prosent.

Sammenlignet med forrige kvartal økte bruttoproduktet i Fastlands-Norge med 1,5 prosent i 2. kvartal 1998, etter korreksjoner for normale sesongvariasjoner. Sesongjustert volumvekst i industriens bruttoprodukt fra 1. til 2. kvartal i år var på 0,9 prosent. I oljevirksomhet og sjøfart var det en nedgang i sesongjustert bruttoprodukt på 3,3 prosent.

Om statistikken
Kvartalsvis nasjonalregnskap utarbeides ved å sammenstille korttidsindikatorer for ulike deler av økonomien. Indikatorene benyttes til å framskrive nasjonalregnskapsstørrelser fra basisåret, som er det siste detaljerte årsregnskapet. For tiden er 1995 basisår. I kvartalsvis nasjonalregnskap benyttes samme definisjoner og prinsipper som i årlig nasjonalregnskap.

Ny statistikk
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk, i Økonomiske analyser nummer 6/98 og i Norges offisielle statistikk (NOS) Nasjonalregnskapsstatistikk 1978-1996 Produksjon, anvendelse og sysselsetting. Mer informasjon og e-post: kristian.gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, pia.tonjum@ssb.no, tlf. 21 09 48 34, eller tore.halvorsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 48.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 36, 1998 [an error occurred while processing this directive]