[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1998

Barnevernsinstitusjoner, 1997:

758 000 kroner per institusjonsplass


Kostnadene per plass i barnevernsinstitusjon varierte i fjor fra 436 000 kroner året i mødrehjem til 984 000 kroner i akutt- og utredningsinstitusjoner for barn og unge. Den gjennomsnittlige kostnaden for en institusjonsplass var 758 000 kroner.
Mødrehjemsplassene var billigst, mens en plass på akutt- og utredningsinstitusjon var dyrest. Plass i barne- og ungdomshjem og i bo- og arbeidskollektiv kostet til sammenligning henholdsvis 755 000 kroner og 741 000 kroner per år. Av de 170 institusjonene som var i bruk i fjor manglet det økonomiopplysninger fra tre. I beregningene inngår derfor 167 institusjoner som til sammen hadde 1 461 plasser. Brutto driftsutgifter for disse var i alt på 1107millioner kroner.

170 institusjoner
Det var i fjor registrert i alt 170 barnevernsinstitusjoner med til sammen 1 481 plasser. Disse fordelte seg på 22 barnehjem, 58 ungdomshjem, 21 kombinerte barne- og ungdomshjem, 11 institusjoner for foreldre og barn (såkalte mødrehjem), 14 bo- og arbeidskollektiv, 22 akutt- og utredningsinstitusjoner og 22 andre barnevernsinstitusjoner. Seks av ti barnevernsinstitusjoner er i dag enten barne- eller ungdomshjem. Mange av disse institusjonene disponerer i dag akuttplasser i tillegg til de mer langvarige plasseringene i barnevernet.

Seks av ti er offentlige
Vel seks av ti barnevernsinstitusjoner, 62 prosent, eies og drives av det offentlige. Nær ni av ti av disse har fylkeskommunene ansvar for. Den resterende delen av institusjonene, 38 prosent, eies av private, organisasjoner og stiftelser. To av tre barnehjem, og vel halvparten av ungdomshjemmene er fylkeskommunale institusjoner. Når det gjelder bo- og arbeidskollektivene er det bare tre av ti som eies og drives av det offentlige, resten er privateide. Av mødrehjemmene er vel halvparten eid av private organisasjoner.

1 246 beboere
Det var i alt registrert 1 246 beboere i barnevernsinstitusjonene per 15. januar 1998. Som året før var det en overvekt av gutter, med 55 prosent. Aldersgruppen 14-17 år er fortsatt den største og utgjorde vel halvparten av beboerne i barnevernsinstitusjonene. En av seks tilhørte aldersgruppen 7-13 år og tilsvarende mange var under sju år. Av de som hadde plass i barnevernsinstitusjoner i januar i år hadde 64 prosent bodd der i under ett år og 83 prosent i under to år.

Oslo har best dekningsgrad
Et mål på dekningsgrad kan være å se antall plasser i forhold til antall barn under 18 år i de enkelte fylkene. Dette målet er imidlertid problematisk, siden et fylke kan kjøpe institusjonsplasser i andre fylker uten at dette alltid vil framgå av registreringen. Plassene ved den enkelte institusjon er i år, for første gang, fordelt på de fylker som disponerte plassene på en gitt telledato. Årets fordeling av plasser per fylke vil derfor gi et godt bilde av dekningsgraden, men tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For landet under ett var dekningsgraden i 1997 som i 1996, 14 plasser per 10 000 barn under 18 år.

Oslo har med sine 33 plasser per 10000 barn under 18 år, en langt bedre dekning enn de andre fylkene. Finnmark, som ligger på andreplass, har 20 plasser på samme antall barn. Dårligst dekning har Oppland med 6 plasser per 10 000 barn under 18 år. Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag som begge har 7 plasser på samme antall barn, ligger også lavt. Hedmark og Nordland har henholdsvis 8 og 9 plasser per 10 000 barn.

Mange ufaglærte
Det ble i alt utført 2647 årsverk ved de 170 barnevernsinstitusjonene i 1997. Barnevernspedagogene utgjør fortsatt den største gruppen av fagfolk med 26 prosent av årsverkene. Lærere/førskolelærere stod til sammenligning bak 11 prosent av årsverkene i barnevernsinstitusjonene. 27 prosent av årsverkene ble utført av ufaglært personell.

Om statistikken
Registeret over barnevernsinstitusjoner ajourføres hvert år i samarbeid med fylkeskommunene. Fosterhjemplasseringer etter lov om barnevernstjenester [[section]] 4-24 og [[section]] 4-26 inngår ikke i statistikken. Samtlige institusjoner leverte oppgaver for 1997, men for tre institusjoner mangler det økonomiopplysninger. Disse inngår ikke i beregningene av kostnader per plass. For første gang er plassene ved den enkelte institusjon fordelt på de fylker som disponerte plassene på en gitt telledato. Privateide institusjoner med offentlig driftstilskudd regnes som private.

[Figur 1]

Figur 1: Disponible barnevernsinstitusjonsplasser per 10 000 barn 0-17 år. Fylke. 1997


Ny statistikk
Barnevernsinstitusjoner, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon og e-post: trygve.kalve@ssb.no, tlf. 21 09 46 49 og johanna.soroy@ssb.no, tlf. 21 09 46 41.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33, 1998 [an error occurred while processing this directive]