[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, mai 1998:

Flere trafikkskadde i mai


27 personer mistet livet og 919 kom til skade i maitrafikken, viser foreløpige tall. Det har ikke vært så mange trafikkskadde i mai siden 1989. Tilsvarende tall for mai i fjor viste 26 omkomne og 798 skadde. Det endelige skadetallet steg imidlertid til 904.
Det var henholdsvis 61, 41 og 30 flere syklister, bilførere og fotgjengere som ble skadet i maitrafikken i år, sammenlignet med de foreløpige tallene for mai i fjor. For de andre trafikantgruppene var det små forandringer i skadetallene.

Flere omkomne fotgjengere
Ni av de 27 omkomne siste måned var bilførere. Det er fem færre enn året før. Derimot mistet fem fotgjengere livet i maitrafikken i år, mot én i fjor. Av de øvrige omkomne var fire bilpassasjerer, fem motorsyklister, tre syklister og én person på traktor. Sju av dødsulykkene var utforkjøringer. Fylkene Akershus og Sogn og Fjordane hadde flest trafikkdrepte i mai, med fire hver.

Fra januar til mai i år har 111 personer mistet livet på veiene. Det er fire flere enn for samme periode i fjor og fire flere enn gjennomsnittstallet for 1993-1997.

Ni motorsyklister har mistet livet hittil i år
Nesten dobbelt så mange motorsyk-lister har mistet livet på veiene hittil i 1998, sammenlignet med 1997. Fra januar til mai i fjor omkom fem motorsyklister, mot ni i år. Antall omkomne fotgjengere og syklister har økt mest fra 1997 til 1998 med henholdsvis sju og fem flere. Der-imot gikk tallet på omkomne bilførere ned fra 59 i fjor til 49 i år.

Til sammen 4 086 personer har kommet til skade i trafikken hittil i 1998, viser foreløpige tall. Tilsvarende tall i fjor var 4 020.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer omkommet i januar-mai. 1989-1998


[Figur 2]

Figur 2: Omkomne personer, etter fylke. 1997-1998


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, mai 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 26, 1998 [an error occurred while processing this directive]