[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Utenriksregnskap, mars 1998:

Lavere overskudd


Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 7,0 milliarder kroner i 1. kvartal 1998. Dette er 14,3 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal 1997. Reduksjonen skyldes at overskuddet på vare- og tjenestebalansen ble redusert med 16,6 milliarder kroner til 10,1 milliarder kroner.
Reduksjonen av overskuddet på vare- og tjenestebalansen forklares av en økning i import på 16,1 milliarder kroner. Økningen fordeler seg med 11,6 milliarder kroner på varer og 4,6 milliarder på tjenester. Total eksport ble redusert med 0,5 milliard kroner fra 1. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998. Eksport av varer ble redusert med 3,0 milliarder kroner. Eksport av olje og gass ble redusert med 8,3 milliarder, mens eksport av andre varer økte med 6,9 milliarder. Tjenesteeksporten økte med 2,5 milliarder fra 1. kvartal i fjor til 1. vartal i år.

For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 3,1 milliarder kroner i 1. kvartal i 1998. Dette er 2,3 milliarder mindre enn underskuddet i 1. kvartal i 1997. Bed-ringen forklares hovedsakelig av en økning i netto renteinntekter.

Norske investeringer i utlandet beløp seg til 44,4 milliarder kroner i 1. kvartal 1998. Dette er 19,6 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal 1997. Porteføljeinvesteringene i utlandet økte med 10,6 milliarder kroner, mens både direkte investeringer og andre finansinvesteringer i utlandet ble redusert. Utenlandske investeringer i Norge ble redusert med 13,9 milliarder i 1. kvartal 1998, til 32,4 milliarder kroner. Porteføljeinvesteringer i Norge økte med 23,7 milliarder sammenlignet med 1. kvartal i 1997, mens andre finansinvesteringer i Norge ble redusert. Det er spesielt utlendingers investeringer i andre verdipapirer som øker, mens plasseringer i bankinnskudd blir redusert.

Foreløpige tall viser at Norges netto- fordringer på utlandet økte med 2,0 milliarder kroner i 1. kvartal 1998, og er ved utgangen av kvartalet anslått til 80,2 milliarder kroner.

Tabeller

 • Tabell 01. Utenriksregnskap. 1. kvartal 1997 og 1998. Millioner kroner

  Om statistikken
  Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formues-inntekter og -utgifter i form av renter og aksjeutbytte og så videre samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

  Kapitalregnskapet viser norske investeringer i utlandet og uten-landske investeringer i utlandet. Kapitalregnskapet viser for henholdsvis fordringer og gjeld; direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, andre finansinvesteringer og internasjonale reserver.

  [Figur 4]

  Figur 4: Driftsregnskap. 1. kvartal 1997 og 1998. Millioner kroner


  Ny statistikk

  Utenriksregnskap, mars 1998.
  Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: elisabeth.norgaard@ssb.no, tlf. 21 09 49 25, eller bjornar.ansnes@ssb.no, tlf. 21 09 48 35.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]