[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, 1997:

Flere dødsulykker med tung motorsykkel


27 personer omkom i motorsykkelulykker i 1997. Dette er over en fordobling sammenlignet med året før, da det omkom elleve personer. I alt 303 personer mistet livet i trafikken i fjor.
Tallet på dødsofre i motorsykkelulykker i fjor ligger over gjennomsnittstallet fra 1992 til 1996, som er 15 omkomne. Elleve av de 27 omkomne i fjor var mellom 25 og 29 år.

653 motorsyklister ble skadd i 1997. Dette er en økning på litt over 8 prosent sammenlignet med tallene for 1996. Derimot var det små forandringer i skadetallene for lett motorsykkel i fjor, sammenlignet med tidligere år.

Økt motorsykkelbestand
Tallet på drepte og skadde i MC-ulykker må vurderes i lys av at mo-torsykkelbestanden har økt sterkt de siste årene. Fra 1996 til 1997 økte antall registrerte motorsykler med 20 prosent, og siden 1992 har det vært en økning på nesten 100 prosent. I 1988 ble 19 personer drept eller skadd per 1 000 registrerte motorsykler. Tilsvarende tall for 1997 er 12 personer. Det er ikke gjort beregninger på ulykkesrisiko per kjørte kilometer med MC.

Flere drepte i trafikken
303 personer mistet livet i trafikken i 1997. Det er 48 flere enn i 1996 og 13 flere enn gjennomsnittstallet for årene fra 1992 til 1996. Tallet på omkomne i 1996 var imidlertid det laveste siden 1955.

Antall omkomne 50-54-åringer økte kraftig, fra elleve i 1996 til 28 i 1997. Gjennomsnittstallet for perioden 1992 til 1996 viser 12 omkomne. Av de 28 omkomne i fjor var 18 bilførere. Det var derimot en nedgang i omkomne 70-74-åringer, fra 33 i 1996 til 18 i 1997. 19 barn under 15 år mistet livet i fjor. Dette er to flere enn i 1996. Av disse 19 var åtte bilpassasjerer, to syklister, åtte fotgjengere/akende og én i gruppen annen trafikant.

Det var flest dødsofre i aldersgruppene 15-24 og 25-29 år i 1997. Aldersgruppene 20-24, 25-29 og 50-54 år utgjorde en høy andel av alle omkomne bilførere i 1997, med henholdsvis 14, 14 og 12 prosent.

Fylkene Buskerud, Møre og Romsdal og Nordland hadde flest dødsulykker i fjor, alle med 21. Møre og Romsdal hadde størst økning i antall døds-ulykker i fjor, med 13 flere enn i 1996.

Færre skadde
Selv om antall dødsulykker på veiene har gått opp, var det færre som ble skadd i trafikken i fjor. 8 765 trafikkulykker ble rapportert til politiet. Til sammen 11 823 personer ble skadd i disse ulykkene. Skadetallene var 1,7 prosent lavere enn for 1996, men 2 prosent høyere enn gjennomsnittet for 1992 til 1996.

1 013 barn under 15 år ble skadd. Dette er 81 færre enn i 1996, men om lag like mange som i 1995. 94 av disse barna ble skadd på skolevei. 74 av de barna som ble skadd på skoleveien var i alderen 10-14 år.

3 571 personer i aldersgruppen 15-24 år ble skadd i 1997. Dette var 1,4 prosent høyere enn året før, men 3 prosent lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Skadetallene for personer mellom 25 og 64 år har gått ned 1 prosent fra 1996 til 1997, men var likevel 8,5 prosent høyere enn gjennomsnittet for femårsperioden 1992-1996.

Tallet på skadde personer over 64 år har vært stabilt de siste årene. 1 075 kom til skade i 1997, 19 færre enn året før og om lag like mange som for årene fra 1992 til 1996.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Drepte og skadde personer på tung MC og antall registrerte MC. 1988-1997. 1988=100


[Figur 2]

Figur 2: Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1988-1997. 1988=100


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 20, 1998 [an error occurred while processing this directive]