[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 7, 1998

Nordmenns røykevaner, 1997:

Stabile røykevaner i Norge


I 1997 røykte 33,6 prosent av den voksne norske befolkningen daglig. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) omnibusundersøkelser for 1997. I tillegg kommer 11,6 prosent av-og-til-røykere. I 1996 utgjorde dagligrøykerne 33,1 prosent av befolkningen.
Blant menn var det 34,5 prosent som røykte i 1997, mens 32,7 prosent av kvinnene røykte. Det er personer i alderen 16-74 år som er med i undersøkelsen.

I 1973 røykte 51 prosent av den mannlige voksne befolkningen, mot om lag 35 prosent i dag, men nedgangen har stagnert de siste årene. Andelen dagligrøykere blant kvinner har ligget konstant i overkant av 30 prosent siden 1973. Forskjellen mellom kjønnene i andelen røykere er nærmest blitt borte, og det er nå omtrent like mange dagligrøykere både blant menn og kvinner.

Unge av-og-til-røykere
I den yngste aldersgruppen (16-24 år) ble andelen dagligrøykere redusert med om lag en tredel fra 1973 til 1987, fra rundt 45 prosent til omkring 30 prosent. De siste ti årene har det imidlertid ikke skjedd noen ytterligere nedgang blant dagligrøykerne i denne aldersgruppen. Samtidig har andelen av-og-til-røykere økt en god del fra 1973. Denne økningen ser ut til å ha stanset opp og holdt seg stabil siden 1993. Men det store antallet av-og-til-røykere preger i stor grad de unges røykemønster på 1990-tallet.

Færrest røykere blant eldre
Flest dagligrøykere finner vi i alderen 25-54 år. For de yngste og eldste ligger andelen noe lavere enn gjennomsnittet. Når det er færre røykere blant de eldre, kan noe forklares ved at mange slutter å røyke når de blir eldre. En annen forklaring er at mange røykere dør tidlig. For de eldre kvinnenes del skyldes den lave andelen røykere også at mange i de eldre generasjonene aldri begynte å røyke.

Selv om andelen dagligrøykende kvinner har vært stabil i over 25 år, har det likevel skjedd noen endringer i sammensetningen av røykere. Mens det på 1970-tallet for en stor del var unge kvinner som røykte, er det i dag mindre forskjell mellom aldersgruppene. Flest kvinnelige røykere finner vi mellom 25 og 54 år.

[Figur 1]

Figur 1: Andel dagligrøykere blant menn og kvinner 16-74 år. 1973-1997. Prosent


[Figur 2]

Figur 2: Andel dagligrøykere i befokningen, etter alder og kjønn. 1997. Prosent


[Figur 3]

Figur 3: Andel røykere blant ungdom 16-24 år. 1973-1997. Prosent


Ny statistikk

Nordmenns røykevaner, 1997.
Statistikken gjennomføres hvert år på oppdrag fra Statens tobakkskaderåd og utgis i Ukens statistikk. Mer informasjon: Rita Lindbak, tlf. 22 24 89 90, Statens tobakkskaderåd eller Hanne Teigum, tlf. 21 09 46 62, e-post: hte@ssb.no, SSB.

Ukens statistikk nr. 7, 1998