[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 5, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, desember 1997:

304 omkom i 1997-trafikken


304 personer omkom på veiene i 1997 viser foreløpige tall. Dette er 49 flere enn i 1996, men like mange som i 1995. Tallet på omkomne i 1996 var spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år.
12 av dødsofrene i 1997 var barn under 7 år, fire flere enn året før. Seks av de 12 barna i 1997 var bilpassasjerer, mens fem var fotgjengere. Antall omkomne barn i alderen 7-14 år, gikk derimot ned fra ni i 1996 til sju i 1997.

75 ungdommer mellom 15 og 24 år mistet livet i trafikken i 1997. Det var 18 flere enn året før, men fire færre enn gjennomsnittet for 1992-1996. 54 av de drepte ungdommene var bilførere eller bilpassasjerer.

138 av de omkomne i 1997 var personer mellom 25 og 64 år. 76 prosent av disse var bilførere eller bilpassasjerer. For personer i aldersgruppen over 64 år var det små forandringer fra året før. Antall drepte i denne aldersgruppen var seks færre enn i 1996 og gjennomsnittet for femårsperioden 1992-1996.

Flere motorsyklister omkom
27 motorsyklister mistet livet i 1997, 16 flere enn i 1996. En må helt tilbake til 1989 for å finne et høyere tall (29 omkomne). Gjennomsnittet de siste fem årene viser 16 omkomne i denne trafikantgruppen. Av de 27 omkomne var fem personer mellom 17 og 20 år, fem var fra 21 til 24 år, ni var i aldersgruppen 25-29 år, sju var mellom 30 og 39 år, mens én var over 65 år. Utviklingen i motorsykkelulykkene bør vurderes i lys av bestandsutviklingen. Fra 1989 til 1997 har bestanden av motorsykler økt med om lag 92 prosent.

11 434 personer kom til skade i trafikken i 1997, viser reviderte tall. Tilsvarende skadetall for 1996 var 11 581, mens de endelige tallene ble 12 025.

Færre omkom i desember
Ifølge foreløpige tall, omkom 16 personer i desembertrafikken i fjor, fem færre enn i desember 1996. Av de omkomne i desember 1997 var åtte bilførere, én bilpassasjer, én mopedist og seks fotgjengere. Foreløpige skadetall for desember 1997 viser 888. Tilsvarende oversikt for desember 1996 viste 780 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 4]

Figur 4: Drepte motorsyklister. 1988-1997


[Figur 5]

Figur 5: Personer drept, etter aldersgruppe. 1997 og gjennomsnitt 1992-1996


[Figur 6]

Figur 6: Personer drept i januar-desember. 1988-1997


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, desember 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 5, 1998