[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 42, 1997

Statsbudsjettet for 1998:

Stramt budsjett for SSB i 1998


Statistisk sentralbyrås (SSB) budsjett for 1998 har en samlet utgiftsramme/bevilgning på
365,1 millioner kroner. Det er en økning med 20 millioner fra 1997. Budsjettforslaget fra regjeringen inneholder i tillegg til kompensasjon for sentrale lønnsoppgjør, som ventet øremerkede tilleggsbevilgninger til sentrale satsingsområder på i alt 12,8 millioner kroner. I tillegg er det videreført bevilgning til EØS-arbeidet på samme nivå som i 1997 (22,8 millioner). Nivåkutt fra 1997 er videreført, men nytt kutt er ikke foreslått for 1998.
SSB har i flere år hatt driftsunderskudd på statsoppdraget og har nå snart ikke flere reserver å tære på. Det framlagte statsbudsjettet for 1998 betyr en meget stram driftssituasjon for SSB, spesielt i et år der det store konverteringsprosjektet for Statens pensjonskasse avsluttes (om lag 30 årsverk i 1997). SSB må derfor også i 1998 omfordele ressurser internt for å få satset maksimalt på hovedprioriteringene kommende år. Satsingsområdene er statistikk for tjenesteyting offentlig og privat, utvikling, økt bruk og kvalitetssikring av registre og personalpolitikk/omstilling.

De øremerkede midlene som er bevilget over Finansdepartementets budsjett innebærer blant annet 9,8 millioner kroner til folke- og boligtellingen i år 2000 (FoB2000). I tillegg er det satt av 1,5 millioner kroner til planlegging av en landbrukstelling i 1999/2000. Over Kommunal- og arbeidsdepartementets budsjett er det lagt inn bevilgning til KOSTRA-prosjektet og fra Sosial-og helsedepartementet er det lagt inn midler til oppdrag om ny sykefraværsstatistikk.

FoB2000
Planleggingen av FoB2000 startet allerede i 1994. Folketellingen vil bli basert på bruk av statistiske og administrative dataregistre samt koblinger mellom disse. Boligtellingen vil derimot være en kombinert register- og skjemabasert undersøkelse. I 1998 prioriteres en tilstandsrapport og aktivitetsplan for opprusting av hvert enkelt FoB-relevant register samt at en prosjektplan for gjennomføring av en skjemabasert boligtelling skal foreligge. FoB2000 har en samlet kostnadsramme på 76,1 millioner kroner.

KOSTRA (Kommune Stat Rapportering)
Planleggingen av et nytt rapporteringssystem for kommunal økonomi og tjenesteproduksjon ble igangsatt. Et pilotprosjekt der tjenesterapportering og befolkning er integrert i regnskapsrapporteringen ble gjennomført i fire kommuner. SSB har overtatt prosjektledelsen for KOSTRA fra 1997, og har også sekretariatansvaret for samordningsrådet for KOSTRA. Pilotprosjektet videreføres i 1998.

Landbrukstelling
Landbrukstellinger har tradisjonelt sett vært gjennomført hvert tiende år, og siste telling foregikk i 1989. Blant annet som følge av forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom EØS-avtalen, vil det bli gjennomført en landbrukstelling i 1999/2000. Den totale rammen for landbrukstellingen er 20 millioner kroner.

Sykefraværsstatistikk
Etableringen av en ny sentral sykefraværsstatistikk skal sluttføres i 1998. Dette er et samarbeid mellom Rikstrygdeverket og SSB. Statistikken vil erstatte og forbedre dagens ordning som kun tar for seg sykefravær i enkelte næringer. Den vil være både registerbasert og utvalgsbasert. Mer informasjon:
Hans Viggo Sæbø, tlf. 21 09 49 36, e-post: hvs@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 42, 1997