[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 39, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, august 1997:

Augusttrafikken krevde 32 liv


197 personer mistet livet og 7 316 kom til skade i trafikken i årets første åtte måneder, viser foreløpige tall. Dette er 33 flere omkomne og 233 flere skadde enn for samme periode i fjor. Også gjennomsnittet for perioden 1992-1996 viser sju færre skadde enn hittil i år. Antall trafikkdrepte i august måned er det høyeste hittil i år med 32 dødsofre.
I august i fjor omkom 25 personer på veiene. Gjennomsnittet for august i femårsperioden 1992-1996 er 24 drepte.

Av de omkomne hittil i år var 100 bilførere og 39 bilpassasjerer. 22 personer mistet livet i motorsykkelulykker. De øvrige omkomne var fem personer på moped, sju syklister, 16 fotgjengere, tre akende og fem andre trafikanter.

Ingen barn under 15 år mistet livet i augusttrafikken. Antall omkomne barn hittil i år er 13. Dette er like mange som for januar-august i fjor. 51 av dødsofrene hittil i år var unge personer mellom 15 og 24 år. Dette er 18 flere enn for 1996. Gjennomsnittet fra 1992 til 1996 for denne aldersgruppen, viser imidlertid 54 omkomne. Av de øvrige omkomne var 92 personer i aldersgruppen 25 til 64 år, mens 41 personer var over 64 år. Dette er 24 flere 25-64-åringer enn for januar-august i fjor. Det var derimot ni færre dødsofre over 64 år, sammenlignet med året før.

De foreløpige tallene for august viser 958 trafikkskadde. Tilsvarende oversikt for samme måned i fjor viste 1 021 skadde.

[Figur 3]

Figur 3: Personer drept i januar-august.1988-1997


Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, august 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 39, 1997