[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1997

Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende psykologer, 1996:

Kvinnelige psykologer har lavere inntekter enn sine mannlige kollegaer


De kvinnelige psykologene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat i privat praksis på 368000 kroner i 1996. Til sammenligning hadde de mannlige vel 440000 kroner.
Gjennomsnittlig driftsresultat for alle privatpraktiserende psykologer var 412 000 kroner i 1996.

Kvinnelige privatpraktiserende psykologer hadde lavere driftsinntekter enn de mannlige. De mannlige psykologene hadde i gjennomsnitt om lag 608 000 kroner i totale driftsinntekter mens tilsvarende tall for de kvinne-lige var 494 000 kroner. Dette skyldes i første rekke at mennene har høyere inntekter fra ikke-behandlende virksomhet, for eksempel undervisning, sakkyndighetsarbeid og organisasjonsutvikling. Kvinnene får sine inntekter i hovedsak fra pasientbehandling.

Driftsinntekter
Ser vi på de privatpraktiserende psykologene samlet, finner vi at trygderefusjon utgjorde bortimot halvparten av totale driftsinntekter. Pasientenes egenbetaling utgjorde om lag 20 prosent og driftstilskudd snaut 10 prosent.

Driftstilskuddsavtale
Psykologer med driftstilskuddsavtale hadde om lag 401 000 kroner i driftsresultat mens psykologer uten slik avtale hadde om lag 417 000 kroner i gjennomsnitt. Psykologer uten driftstilskuddsavtale hentet en forholdsmessig større andel av sin inntekter fra ikke-behandlende virksomhet i tilknytning til praksis.

Arbeidstid
De privatpraktiserende psykologene arbeidet i gjennomsnitt 44 timer i uken i 1996, hvorav 29 timer gikk med til pasientbehandling. Mannlige psykologer arbeidet i gjennomsnitt seks timer mer enn sine kvinnelige kollegaer, det vil si 46 timer i uken. Disse mer-timene blant mennene ble i all hovedsak benyttet til administrasjon og ikke-behandlende virksomhet.

Psykologer med driftstilskuddsavtale brukte gjennomsnittlig fem timer mer per uke til pasientbehandling enn de som ikke har slik avtale.

Om statistikken
Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende psykologer for inntektsåret 1996 er utført på oppdrag for Planleggings- og samordningsdepartementet, Norsk Psykologforening og Kommunenes Sentralforbund. Grunnlaget for undersøkelsen er alle privatpraktiserende psykologer med medlemskap i Norsk Psykologforening. Undersøkelsen var frivillig, og 130 av 325 psykologer har besvart tilsendt spørreskjema.

Ny statistikk

Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende psykologer, 1996.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Mer informasjon: Sonja Stamnes, tlf. 62 88 54 03, e-post: son@ssb.no eller Bjørg Løken Western, tlf. 62 88 53 38, e-post: bwe@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 37, 1997