[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 36, 1997

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kv. 1997:

Fortsatt konsumvekst i husholdningene


Etter at konsumet i husholdninger flatet ut gjennom 1. kvartal 1997, tok veksten seg opp igjen i 2. kvartal. De foreløpige beregningene viser at fra 1. til 2. kvartal vokste konsumet med 1,5 prosent justert for normale sesongvariasjoner. Konsumet i 1.halvår 1997 var 3,4 prosent høyere enn konsumet i tilsvarende periode i 1996.
Det var særlig kjøp av varig husholdningsutstyr som møbler og elektriske artikler og fritidsutstyr som bidrog til konsumveksten, mens sesongjusterte tall for bilkjøpene viser nedgang fra 1.til 2. kvartal. Totalt vokste varekonsumet med 2,2 prosent fra 1. til 2.kvartal.

Ifølge de foreløpige tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap økte konsumet i offentlig forvaltning med vel 2prosent i 1. halvår 1997 sammenlignet med samme periode i 1996. Konsumveksten i statsforvaltningen er beregnet til 1,4 prosent og i kommuneforvaltningen til om lag 2,7 prosent. I kommuneforvaltningen, som også inkluderer fylkeskommunal virksomhet, var det konsumet innen helse og sosial omsorg som vokste sterkest med en økning på nærmere 7 prosent fra 1. halvår 1996, regnet i faste priser.

Investeringsvekst i Fastlands-Norge
Fra 1. til 2. kvartal økte investeringene i fast kapital i Fastlands-Norge med nærmere 6 prosent justert for normale sesongvariasjoner. Investeringsveksten var særlig sterk i industri og kraftforsyning. Investeringene i oljevirksomheten fortsatte å vokse sterkt også i 2. kvartal, og sammenlignet med utgangen av 1996 lå de sesongjusterte investeringene i 2. kvartal om lag 35 prosent høyere.

Sterk vekst i eksport av
tradisjonelle varer

Etter tegn til utflating i 1. kvartal, tok eksporten av tradisjonelle varer seg opp 2. kvartal. Justert for sesongvariasjoner var eksporten av tradisjonelle varer nærmere 6 prosent høyere i 2. enn i 1. kvartal. Eksporten av råolje og naturgass var tilnærmet uendret fra 1. kvartal. Samlet eksport, regnet i faste priser, var 4,4 prosent høyere i 1. halvår 1997 sammenlignet med 1. halvår 1996. Samlet import var 11prosent høyere i samme periode. Justert for sesongsvingninger vokste importen sterkt gjennom 2. halvår 1996, mens veksten fra 1. til 2. kvartal 1997 var på vel 1 prosent.

Produksjonsvekst i Fastlands-Norge
Bruttonasjonalproduktet i 1. halvår 1997 var 2,8 prosent høyere enn i 1.halvår 1996, og veksten fra 1. til 2.kvartal justert for sesongvariasjoner var på 1,6 prosent. Bidraget til denne veksten kom særlig fra fastlandsnæringene utenom offentlig forvaltning. Både industriproduksjonen, produksjonen i kraftforsyning og bygg og anlegg viste relativ sterk vekst fra 1. til 2. kvartal, mens produksjonen i oljevirksomheten derimot viste mer moderat vekst.

Sterk sysselsettingsvekst
Produksjonsveksten gjenspeiles også i økt sysselsetting. Foreløpige beregninger viser at tallet på sysselsatte personer økte med over 67 000, eller 3,1 prosent, fra 2. kvartal 1996 til 2.kvartal 1997. For lønnstakere var veksten 3,5 prosent i 2. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Den sterkeste sysselsettingsveksten var i bygge- og anleggsvirksomhet, men også industri, varehandel og transportnæringene har hatt en betydelig økning i sysselsettingen hittil i år. Det har også vært sysselsettingsvekst i offentlig forvaltning, men veksten har vært noe mindre enn i øvrige næringer.

Ny statistikk

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kv. 1997.
Kvartalsvis nasjonalregnskap utgis i Ukens statistikk, Økonomiske analyser og i Norges offisielle statistikk (NOS) Nasjonalregnskapsstatistikk. Mer informasjon: Ann Lisbet Brathaug, tlf.
21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no eller Pia Tønjum, tlf. 21 09 48 34, e-post: pet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 36, 1997